بدرقه کاروان بچه‌های اربعین و رونمایی از دومین تماشاخانه سیار کانون