کد دوره عنوان دوره نام مربی جنسیت
1=بدون محدودیت
2=دختر 3=پسر
زمان شهریه ظرفیت ثبت نام

1386 چرتکه 7-10 ساله ترم 6 ریحانه جلالی 1 چهارشنبه ساعت 16:15 الی 17:30 1650000 3 کلیک کنید

1385 ظریف بری با چوب 8-12 ساله رقیه صولتی 1 چهارشنبه ساعت 16:15 الی 17:30 1100000 7 کلیک کنید

1384 طراحی ۱۲-۱۶ ساله ترم ۳ و ۴ فائزه السادات غنی 1 چهارشنبه ساعت 16:15 الی 17:30 1100000 9 کلیک کنید

1383 عروسک سازی ۵-۷ ساله ترم ۵ مریم لواسانی 1 چهارشنبه ساعت 14:45 الی 16 1100000 6 کلیک کنید

1380 چرتکه ۵-۷ ساله ترم ۳ ریحانه جلالی 1 چهارشنبه ساعت 14:45 الی 16 1650000 3 کلیک کنید

1379 گام به گام تا اندیشه 7-9 ساله ترم 2 رقیه صولتی 1 چهارشنبه ساعت 14:45 الی 16 1100000 10 کلیک کنید

1378 سفال ۴-۶ ساله ترم 1 فائزه السادات غنی 1 چهارشنبه ساعت 14:45 الی 16 1100000 2 کلیک کنید

1377 نمایش خلاق 4-6 ساله ترم 1 طهورا کریم خانی 1 چهارشنبه ساعت 12:15 1100000 -3 کلیک کنید

1376 سفال ۴-۶ ساله ترم 3 مریم لواسانی 1 چهارشنبه ساعت 13:15 الی 14:30 1100000 3 کلیک کنید

1374 نقاشی 4-6 ساله ترم 1 زهرا برات پور 1 چهارشنبه ساعت 13:15 الی 14:30 1100000 4 کلیک کنید

1373 گام به گام تا اندیشه 5-7 ساله ترم 1 رقیه صولتی 1 چهارشنبه ساعت 13:15 الی 14:30 1100000 5 کلیک کنید

1372 سفال ۴-۶ ساله ترم ۵ و ۶ فائزه السادات غنی 1 چهارشنبه ساعت 13:15 الی 14:30 1100000 6 کلیک کنید

1371 نمایش خلاق 4-6 ساله ترم2 طهورا کریم خانی 1 چهارشنبه ساعت 11 الی 12:10 1100000 8 کلیک کنید

1370 کلاژ ۴-۶ ساله ترم ۱ زهرا برات پور 1 چهارشنبه ساعت 11 الی 12:10 1100000 -1 کلیک کنید

1369 نقاشی 4-6 ساله ترم 5 میترا فرهانی 1 چهارشنبه ساعت 11 الی 12:10 1100000 7 کلیک کنید

1368 گام به گام تا اندیشه 5-7 ساله ترم 1 رقیه صولتی 1 چهارشنبه ساعت 11 الی 12:10 1100000 4 کلیک کنید

1367 سفال ۶-۴ ساله ترم ۱ فائزه السادات غنی 1 چهارشنبه ساعت 11 الی 12:10 1100000 0 کلیک کنید

1366 نمایش خلاق 4-6 ساله ترم 1 طهورا کریم خانی 1 چهارشنبه ساعت 9:30 الی 10:45 1100000 4 کلیک کنید

1365 نقاشی 4-6 ساله ترم 1 میترا فرهانی 1 چهارشنبه ساعت 9:30 الی 10:45 1100000 8 کلیک کنید

1364 نقاشی 4-6 ساله ترم 2 فائزه السادات غنی 1 چهارشنبه ساعت 9:30 الی 10:45 1100000 6 کلیک کنید

1361 نقاشی ۸-۱۲ ساله ترم 3 عارفه مهابادی 1 سه شنبه ساعت 16:15 الی 17:30 1100000 10 کلیک کنید

1358 نقاشی ۴-۶ ساله ترم 3 سپیده صالحی 1 سه شنبه ساعت 16:15 الی 17:30 1100000 10 کلیک کنید

1357 نقاشی ۶-۴ ساله ترم 4 منیژه نوربخش 1 سه شنبه ساعت 16:15 الی 17:30 1100000 0 کلیک کنید

1356 نقاشی ۵-۷ ساله ترم ۷ عارفه مهابادی 1 سه شنبه ساعت 14:45 الی 16 1100000 4 کلیک کنید

1353 کاردستی خلاق ۵-۷ ساله ترم ۱ سپیده صالحی 1 سه شنبه ساعت 14:45 الی 16 1100000 6 کلیک کنید

1352 نقاشی ۵-۷ ساله ۷ و ۸ منیژه نوربخش 1 سه شنبه ساعت 14:45 الی 16 1100000 -1 کلیک کنید

1350 نقاشی ۶-۴ ساله ترم ۱ فائزه السادات غنی 1 سه شنبه ساعت ۱۳:۱۵ الی ۱۴:۳۰ 1100000 0 کلیک کنید

1349 سفال ۶-۴ ساله ترم 4 سپیده صالحی 1 سه شنبه ساعت 14:30 الی 13:15 1100000 10 کلیک کنید

1362 کلاژ ۴-۶ ساله ترم ۱ عارفه مهابادی 1 سه شنبه ساعت 13:15 1100000 0 کلیک کنید

1347 سفال ۶-۴ ساله ترم ۱ فائزه السادات غنی 1 سه شنبه ساعت 11 الی 12:10 1100000 1 کلیک کنید

کد دوره: 1386
عنوان دوره: چرتکه 7-10 ساله ترم 6
نام مربی: ریحانه جلالی
زمان: چهارشنبه ساعت 16:15 الی 17:30
شهریه : 1650000
ظرفیت: 3
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1385
عنوان دوره: ظریف بری با چوب 8-12 ساله
نام مربی: رقیه صولتی
زمان: چهارشنبه ساعت 16:15 الی 17:30
شهریه : 1100000
ظرفیت: 7
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1384
عنوان دوره: طراحی ۱۲-۱۶ ساله ترم ۳ و ۴
نام مربی: فائزه السادات غنی
زمان: چهارشنبه ساعت 16:15 الی 17:30
شهریه : 1100000
ظرفیت: 9
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1383
عنوان دوره: عروسک سازی ۵-۷ ساله ترم ۵
نام مربی: مریم لواسانی
زمان: چهارشنبه ساعت 14:45 الی 16
شهریه : 1100000
ظرفیت: 6
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1380
عنوان دوره: چرتکه ۵-۷ ساله ترم ۳
نام مربی: ریحانه جلالی
زمان: چهارشنبه ساعت 14:45 الی 16
شهریه : 1650000
ظرفیت: 3
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1379
عنوان دوره: گام به گام تا اندیشه 7-9 ساله ترم 2
نام مربی: رقیه صولتی
زمان: چهارشنبه ساعت 14:45 الی 16
شهریه : 1100000
ظرفیت: 10
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1378
عنوان دوره: سفال ۴-۶ ساله ترم 1
نام مربی: فائزه السادات غنی
زمان: چهارشنبه ساعت 14:45 الی 16
شهریه : 1100000
ظرفیت: 2
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1377
عنوان دوره: نمایش خلاق 4-6 ساله ترم 1
نام مربی: طهورا کریم خانی
زمان: چهارشنبه ساعت 12:15
شهریه : 1100000
ظرفیت: -3
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1376
عنوان دوره: سفال ۴-۶ ساله ترم 3
نام مربی: مریم لواسانی
زمان: چهارشنبه ساعت 13:15 الی 14:30
شهریه : 1100000
ظرفیت: 3
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1374
عنوان دوره: نقاشی 4-6 ساله ترم 1
نام مربی: زهرا برات پور
زمان: چهارشنبه ساعت 13:15 الی 14:30
شهریه : 1100000
ظرفیت: 4
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1373
عنوان دوره: گام به گام تا اندیشه 5-7 ساله ترم 1
نام مربی: رقیه صولتی
زمان: چهارشنبه ساعت 13:15 الی 14:30
شهریه : 1100000
ظرفیت: 5
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1372
عنوان دوره: سفال ۴-۶ ساله ترم ۵ و ۶
نام مربی: فائزه السادات غنی
زمان: چهارشنبه ساعت 13:15 الی 14:30
شهریه : 1100000
ظرفیت: 6
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1371
عنوان دوره: نمایش خلاق 4-6 ساله ترم2
نام مربی: طهورا کریم خانی
زمان: چهارشنبه ساعت 11 الی 12:10
شهریه : 1100000
ظرفیت: 8
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1370
عنوان دوره: کلاژ ۴-۶ ساله ترم ۱
نام مربی: زهرا برات پور
زمان: چهارشنبه ساعت 11 الی 12:10
شهریه : 1100000
ظرفیت: -1
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1369
عنوان دوره: نقاشی 4-6 ساله ترم 5
نام مربی: میترا فرهانی
زمان: چهارشنبه ساعت 11 الی 12:10
شهریه : 1100000
ظرفیت: 7
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1368
عنوان دوره: گام به گام تا اندیشه 5-7 ساله ترم 1
نام مربی: رقیه صولتی
زمان: چهارشنبه ساعت 11 الی 12:10
شهریه : 1100000
ظرفیت: 4
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1367
عنوان دوره: سفال ۶-۴ ساله ترم ۱
نام مربی: فائزه السادات غنی
زمان: چهارشنبه ساعت 11 الی 12:10
شهریه : 1100000
ظرفیت: 0
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1366
عنوان دوره: نمایش خلاق 4-6 ساله ترم 1
نام مربی: طهورا کریم خانی
زمان: چهارشنبه ساعت 9:30 الی 10:45
شهریه : 1100000
ظرفیت: 4
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1365
عنوان دوره: نقاشی 4-6 ساله ترم 1
نام مربی: میترا فرهانی
زمان: چهارشنبه ساعت 9:30 الی 10:45
شهریه : 1100000
ظرفیت: 8
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1364
عنوان دوره: نقاشی 4-6 ساله ترم 2
نام مربی: فائزه السادات غنی
زمان: چهارشنبه ساعت 9:30 الی 10:45
شهریه : 1100000
ظرفیت: 6
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1361
عنوان دوره: نقاشی ۸-۱۲ ساله ترم 3
نام مربی: عارفه مهابادی
زمان: سه شنبه ساعت 16:15 الی 17:30
شهریه : 1100000
ظرفیت: 10
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1358
عنوان دوره: نقاشی ۴-۶ ساله ترم 3
نام مربی: سپیده صالحی
زمان: سه شنبه ساعت 16:15 الی 17:30
شهریه : 1100000
ظرفیت: 10
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1357
عنوان دوره: نقاشی ۶-۴ ساله ترم 4
نام مربی: منیژه نوربخش
زمان: سه شنبه ساعت 16:15 الی 17:30
شهریه : 1100000
ظرفیت: 0
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1356
عنوان دوره: نقاشی ۵-۷ ساله ترم ۷
نام مربی: عارفه مهابادی
زمان: سه شنبه ساعت 14:45 الی 16
شهریه : 1100000
ظرفیت: 4
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1353
عنوان دوره: کاردستی خلاق ۵-۷ ساله ترم ۱
نام مربی: سپیده صالحی
زمان: سه شنبه ساعت 14:45 الی 16
شهریه : 1100000
ظرفیت: 6
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1352
عنوان دوره: نقاشی ۵-۷ ساله ۷ و ۸
نام مربی: منیژه نوربخش
زمان: سه شنبه ساعت 14:45 الی 16
شهریه : 1100000
ظرفیت: -1
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1350
عنوان دوره: نقاشی ۶-۴ ساله ترم ۱
نام مربی: فائزه السادات غنی
زمان: سه شنبه ساعت ۱۳:۱۵ الی ۱۴:۳۰
شهریه : 1100000
ظرفیت: 0
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1349
عنوان دوره: سفال ۶-۴ ساله ترم 4
نام مربی: سپیده صالحی
زمان: سه شنبه ساعت 14:30 الی 13:15
شهریه : 1100000
ظرفیت: 10
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1362
عنوان دوره: کلاژ ۴-۶ ساله ترم ۱
نام مربی: عارفه مهابادی
زمان: سه شنبه ساعت 13:15
شهریه : 1100000
ظرفیت: 0
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1347
عنوان دوره: سفال ۶-۴ ساله ترم ۱
نام مربی: فائزه السادات غنی
زمان: سه شنبه ساعت 11 الی 12:10
شهریه : 1100000
ظرفیت: 1
ثبت نام: انتخاب کنید