کد دوره عنوان دوره نام مربی جنسیت
1=بدون محدودیت
2=دختر 3=پسر
زمان شهریه ظرفیت ثبت نام

1415 نقاشی 7-10 ساله ترم 7 منیژه نوربخش 1 پنجشنبه ساعت 13:30 الی 14:30 1100000 0 کلیک کنید

1414 شطرنج 5-7 ساله آمادگی 1 و 2 داود نعمتی 1 پنجشنبه ساعت 12:45 1650000 0 کلیک کنید

1413 شطرنج آمادگی ۲ و ۳ 7-10 ساله داود نعمتی 1 پنجشنبه ساعت 10:15 1650000 5 کلیک کنید

1457 نقاشی ۴-۶ ساله ترم 1 لیلا غفاری 1 پنجشنبه ساعت 11 1100000 9 کلیک کنید

1412 چرتکه ۵-۷ ساله ترم 2 سیده سارا امیر حسینی 1 پنجشنبه ساعت 11 1650000 8 کلیک کنید

1411 شعر و قصه 5-7 ساله ترم 7 و 8 سمیه طارمی 1 پنجشنبه ساعت 12 1100000 -2 کلیک کنید

1409 نقاشی 5-7 ساله ترم 13 غزاله مرصوصی 1 پنجشنبه ساعت 11 1100000 3 کلیک کنید

1408 نمایش خلاق 7-9 ساله ترم 1 و 2 نگار میر فخرایی 1 پنجشنبه ساعت 11:30 1100000 8 کلیک کنید

1407 نقاشی 4-6 ساله ترم 1 سارا حمیدی 1 پنجشنبه ساعت 11 1100000 -1 کلیک کنید

1406 سفال 7-10 ساله ترم 2 تکتم حسن پور 1 پنجشنبه ساعت 11 1100000 5 کلیک کنید

1405 سفال ۶-۴ ساله ترم 4 فاطمه صفری 1 پنجشنبه ساعت 11 1100000 6 کلیک کنید

1404 طراحی ۱۲-۱۶ ساله ترم 5 بهناز مطلبی زاده 1 پنجشنبه ساعت 11 1100000 7 کلیک کنید

1403 خوشنویسی 8-12 ساله سیده مریم حسینی 1 پنجشنبه ساعت 11 1100000 4 کلیک کنید

1402 نقاشی 7-10 ساله ترم ۲۱ منیژه نوربخش 1 پنجشنبه ساعت 11 1100000 -1 کلیک کنید

1461 شطرنج 7-10 ساله مقدماتی 4 داود نعمتی 1 پنجشنبه ساعت 11:30 1650000 10 کلیک کنید

1401 شطرنج متوسط 1 (مقدماتی 8) 8-12 ساله داود نعمتی 1 پنجشنبه ساعت 9 1650000 7 کلیک کنید

1463 نقاشی 7-10 ساله ترم 1 لیلا غفاری 1 پنجشنبه ساعت 9 1100000 -2 کلیک کنید

1400 چرتکه 8-10 ساله ترم 4 سیده سارا امیر حسینی 1 پنجشنبه ساعت 9 1650000 8 کلیک کنید

1399 شعر و قصه 5-7 ساله ترم 12 سمیه طارمی 1 پنجشنبه ساعت 10 1100000 1 کلیک کنید

1398 شعر و قصه 5-7 ساله ترم ۲ سمیه طارمی 1 پنجشنبه ساعت 9 1100000 4 کلیک کنید

1397 تصویرسازی 8-12 ساله ترم 6 و 7 غزاله مرصوصی 1 پنجشنبه ساعت 9 1100000 8 کلیک کنید

1396 نمایش خلاق ۵-۶ ساله ترم ۳ نگار میر فخرایی 1 پنجشنبه ساعت 10:15 1100000 10 کلیک کنید

1395 نمایش خلاق 8-12 ساله ترم 4 نگار میر فخرایی 1 پنجشنبه ساعت 9 1100000 8 کلیک کنید

1394 نقاشی ۴-۶ ساله ترم 2 سارا حمیدی 1 پنجشنبه ساعت 9 1100000 7 کلیک کنید

1393 سفال ۴-۶ ساله ترم 1 فاطمه صفری 1 پنجشنبه ساعت 9 1100000 5 کلیک کنید

1392 نقاشی 8-10 ساله ترم ۲ بهناز مطلبی زاده 1 پنجشنبه ساعت 9 1100000 9 کلیک کنید

1391 کلاژ ۴-۶ ساله ترم 2 و ۳ سیده مریم حسینی 1 پنجشنبه ساعت 9 1100000 5 کلیک کنید

1390 نقاشی 7-10 ساله ترم 14 منیژه نوربخش 1 پنجشنبه ساعت 9 1100000 0 کلیک کنید

1389 عروسک سازی ۷-۱۰ ساله ترم ۲ مریم لواسانی 1 چهارشنبه ساعت 16:15 الی 17:30 1100000 8 کلیک کنید

1387 نقاشی 4-6 ساله ترم 4 زهرا برات پور 1 چهارشنبه ساعت 16:15 الی 17:30 1100000 7 کلیک کنید

کد دوره: 1415
عنوان دوره: نقاشی 7-10 ساله ترم 7
نام مربی: منیژه نوربخش
زمان: پنجشنبه ساعت 13:30 الی 14:30
شهریه : 1100000
ظرفیت: 0
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1414
عنوان دوره: شطرنج 5-7 ساله آمادگی 1 و 2
نام مربی: داود نعمتی
زمان: پنجشنبه ساعت 12:45
شهریه : 1650000
ظرفیت: 0
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1413
عنوان دوره: شطرنج آمادگی ۲ و ۳ 7-10 ساله
نام مربی: داود نعمتی
زمان: پنجشنبه ساعت 10:15
شهریه : 1650000
ظرفیت: 5
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1457
عنوان دوره: نقاشی ۴-۶ ساله ترم 1
نام مربی: لیلا غفاری
زمان: پنجشنبه ساعت 11
شهریه : 1100000
ظرفیت: 9
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1412
عنوان دوره: چرتکه ۵-۷ ساله ترم 2
نام مربی: سیده سارا امیر حسینی
زمان: پنجشنبه ساعت 11
شهریه : 1650000
ظرفیت: 8
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1411
عنوان دوره: شعر و قصه 5-7 ساله ترم 7 و 8
نام مربی: سمیه طارمی
زمان: پنجشنبه ساعت 12
شهریه : 1100000
ظرفیت: -2
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1409
عنوان دوره: نقاشی 5-7 ساله ترم 13
نام مربی: غزاله مرصوصی
زمان: پنجشنبه ساعت 11
شهریه : 1100000
ظرفیت: 3
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1408
عنوان دوره: نمایش خلاق 7-9 ساله ترم 1 و 2
نام مربی: نگار میر فخرایی
زمان: پنجشنبه ساعت 11:30
شهریه : 1100000
ظرفیت: 8
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1407
عنوان دوره: نقاشی 4-6 ساله ترم 1
نام مربی: سارا حمیدی
زمان: پنجشنبه ساعت 11
شهریه : 1100000
ظرفیت: -1
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1406
عنوان دوره: سفال 7-10 ساله ترم 2
نام مربی: تکتم حسن پور
زمان: پنجشنبه ساعت 11
شهریه : 1100000
ظرفیت: 5
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1405
عنوان دوره: سفال ۶-۴ ساله ترم 4
نام مربی: فاطمه صفری
زمان: پنجشنبه ساعت 11
شهریه : 1100000
ظرفیت: 6
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1404
عنوان دوره: طراحی ۱۲-۱۶ ساله ترم 5
نام مربی: بهناز مطلبی زاده
زمان: پنجشنبه ساعت 11
شهریه : 1100000
ظرفیت: 7
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1403
عنوان دوره: خوشنویسی 8-12 ساله
نام مربی: سیده مریم حسینی
زمان: پنجشنبه ساعت 11
شهریه : 1100000
ظرفیت: 4
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1402
عنوان دوره: نقاشی 7-10 ساله ترم ۲۱
نام مربی: منیژه نوربخش
زمان: پنجشنبه ساعت 11
شهریه : 1100000
ظرفیت: -1
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1461
عنوان دوره: شطرنج 7-10 ساله مقدماتی 4
نام مربی: داود نعمتی
زمان: پنجشنبه ساعت 11:30
شهریه : 1650000
ظرفیت: 10
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1401
عنوان دوره: شطرنج متوسط 1 (مقدماتی 8) 8-12 ساله
نام مربی: داود نعمتی
زمان: پنجشنبه ساعت 9
شهریه : 1650000
ظرفیت: 7
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1463
عنوان دوره: نقاشی 7-10 ساله ترم 1
نام مربی: لیلا غفاری
زمان: پنجشنبه ساعت 9
شهریه : 1100000
ظرفیت: -2
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1400
عنوان دوره: چرتکه 8-10 ساله ترم 4
نام مربی: سیده سارا امیر حسینی
زمان: پنجشنبه ساعت 9
شهریه : 1650000
ظرفیت: 8
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1399
عنوان دوره: شعر و قصه 5-7 ساله ترم 12
نام مربی: سمیه طارمی
زمان: پنجشنبه ساعت 10
شهریه : 1100000
ظرفیت: 1
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1398
عنوان دوره: شعر و قصه 5-7 ساله ترم ۲
نام مربی: سمیه طارمی
زمان: پنجشنبه ساعت 9
شهریه : 1100000
ظرفیت: 4
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1397
عنوان دوره: تصویرسازی 8-12 ساله ترم 6 و 7
نام مربی: غزاله مرصوصی
زمان: پنجشنبه ساعت 9
شهریه : 1100000
ظرفیت: 8
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1396
عنوان دوره: نمایش خلاق ۵-۶ ساله ترم ۳
نام مربی: نگار میر فخرایی
زمان: پنجشنبه ساعت 10:15
شهریه : 1100000
ظرفیت: 10
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1395
عنوان دوره: نمایش خلاق 8-12 ساله ترم 4
نام مربی: نگار میر فخرایی
زمان: پنجشنبه ساعت 9
شهریه : 1100000
ظرفیت: 8
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1394
عنوان دوره: نقاشی ۴-۶ ساله ترم 2
نام مربی: سارا حمیدی
زمان: پنجشنبه ساعت 9
شهریه : 1100000
ظرفیت: 7
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1393
عنوان دوره: سفال ۴-۶ ساله ترم 1
نام مربی: فاطمه صفری
زمان: پنجشنبه ساعت 9
شهریه : 1100000
ظرفیت: 5
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1392
عنوان دوره: نقاشی 8-10 ساله ترم ۲
نام مربی: بهناز مطلبی زاده
زمان: پنجشنبه ساعت 9
شهریه : 1100000
ظرفیت: 9
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1391
عنوان دوره: کلاژ ۴-۶ ساله ترم 2 و ۳
نام مربی: سیده مریم حسینی
زمان: پنجشنبه ساعت 9
شهریه : 1100000
ظرفیت: 5
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1390
عنوان دوره: نقاشی 7-10 ساله ترم 14
نام مربی: منیژه نوربخش
زمان: پنجشنبه ساعت 9
شهریه : 1100000
ظرفیت: 0
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1389
عنوان دوره: عروسک سازی ۷-۱۰ ساله ترم ۲
نام مربی: مریم لواسانی
زمان: چهارشنبه ساعت 16:15 الی 17:30
شهریه : 1100000
ظرفیت: 8
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1387
عنوان دوره: نقاشی 4-6 ساله ترم 4
نام مربی: زهرا برات پور
زمان: چهارشنبه ساعت 16:15 الی 17:30
شهریه : 1100000
ظرفیت: 7
ثبت نام: انتخاب کنید