کد دوره عنوان دوره نام مربی جنسیت
1=بدون محدودیت
2=دختر 3=پسر
زمان شهریه ظرفیت ثبت نام

1025 نقاشی ترم 7 منیژه نوربخش 1 یکشنبه 9 1100000 1 کلیک کنید

1016 گام به گام تا اندیشه ترم 1 رقیه صولتی 1 شنبه 15:15 1100000 1 کلیک کنید

1011 نقاشی ترم 1 فاطمه مداحی 1 شنبه 15:15 1100000 -2 کلیک کنید

1009 گام به گام تا اندیشه ترم 1 رقیه صولتی 1 شنبه 13:30 1100000 1 کلیک کنید

1213 چرتکه ترم 5 ریحانه جلالی 1 پنجشنبه 15:15 1650000 1 کلیک کنید

1013 کلاژ ترم 1 سیده مریم حسینی 1 شنبه 15:15 1100000 5 کلیک کنید

کد دوره: 1025
عنوان دوره: نقاشی ترم 7
نام مربی: منیژه نوربخش
زمان: یکشنبه 9
شهریه : 1100000
ظرفیت: 1
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1016
عنوان دوره: گام به گام تا اندیشه ترم 1
نام مربی: رقیه صولتی
زمان: شنبه 15:15
شهریه : 1100000
ظرفیت: 1
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1011
عنوان دوره: نقاشی ترم 1
نام مربی: فاطمه مداحی
زمان: شنبه 15:15
شهریه : 1100000
ظرفیت: -2
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1009
عنوان دوره: گام به گام تا اندیشه ترم 1
نام مربی: رقیه صولتی
زمان: شنبه 13:30
شهریه : 1100000
ظرفیت: 1
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1213
عنوان دوره: چرتکه ترم 5
نام مربی: ریحانه جلالی
زمان: پنجشنبه 15:15
شهریه : 1650000
ظرفیت: 1
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1013
عنوان دوره: کلاژ ترم 1
نام مربی: سیده مریم حسینی
زمان: شنبه 15:15
شهریه : 1100000
ظرفیت: 5
ثبت نام: انتخاب کنید