کد دوره عنوان دوره نام مربی جنسیت
1=بدون محدودیت
2=دختر 3=پسر
زمان شهریه ظرفیت ثبت نام

1244 عروسک سازی و خلق آرزوها 11-8 ساله بهناز مهدی خواه 1 یکشنبه 13-11 3000000 10 کلیک کنید

1243 نمایشنامه نویسی مقدماتی بهرام جلالی پور 2 یکشنبه 11-9 3000000 11 کلیک کنید

1242 عروسک سازی و خلق آرزوها 1 بهناز مهدی خواه 2 یکشنبه 11-9 3000000 10 کلیک کنید

1241 شاهنامه خوانی مقدماتی مریم عباسی 3 شنبه 18-16 3000000 12 کلیک کنید

1240 داستان پیشرفته (پیش نیاز داستان مقدماتی) فرزانه رحمانی 3 شنبه 18-16 3000000 12 کلیک کنید

1238 قصه گویی زاهد بیگی 3 شنبه 16-14 3000000 12 کلیک کنید

1237 قصه گویی زاهد بیگی 2 شنبه 16-14 3000000 11 کلیک کنید

1236 رباتیک مسیر یاب و نوریاب 8-11 ساله(پیشرفته) خانم طبسی 1 شنبه 14-16 5020000 12 کلیک کنید

1235 ربات آتشنشان8-11 ساله(میانی) خانم طبسی 1 شنبه ساعت 11 الی 13 3920000 12 کلیک کنید

1234 ربایتک خانم طبسی 1 شنبه ساعت 11-9 2800000 12 کلیک کنید

1233 نقاشی زینب بیگدلو 1 یکشنبه ساعت 13:30 1100000 9 کلیک کنید

1232 نقاشی زینب بیگدلو 1 یکشنبه ساعت 11:00 1100000 7 کلیک کنید

1119 ساخت عروسک ترم 2 مریم لواسانی 1 سه شنبه 15:15 1100000 -1 کلیک کنید

105 بسته آموزشی مختلط گروهی 1 - 14000000 7 کلیک کنید

104 بسته آموزشی مختلط گروهی 1 - 14000000 1 کلیک کنید

103 بسته آموزشی پسران گروهی 3 - 14000000 6 کلیک کنید

102 بسته آموزشی پسران گروهی 3 - 14000000 3 کلیک کنید

101 بسته آموزشی دختران گروهی 2 - 14000000 7 کلیک کنید

100 بسته آموزشی دختران گروهی 2 - 14000000 -1 کلیک کنید

1060 خوشنویسی سیده مریم حسینی 1 یکشنبه ها ساعت 17 1100000 7 کلیک کنید

1061 گام به گام تا اندیشه ترم 1 فاطمه وزیری 1 یکشنبه ها ساعت 17 1100000 6 کلیک کنید

1065 نقاشی ترم 1 فاطمه مداحی 1 دوشنبه 9 1100000 -3 کلیک کنید

1066 سفال ترم 1 فاطمه صفری 1 دوشنبه 9 1100000 0 کلیک کنید

1067 گام به گام تا اندیشه فاطمه وزیری 1 دوشنبه 9 1100000 5 کلیک کنید

1068 نمایش خلاق ترم 1 امین حسینی 1 دوشنبه 10 1100000 0 کلیک کنید

1069 سفال ترم 5 فائزه السادات غنی 1 دوشنبه 11 1100000 5 کلیک کنید

1070 ساخت زیور آلات فاطمه مداحی 2 دوشنبه 11 1100000 0 کلیک کنید

1071 نقاشی ترم 1 ندا محققی 1 دوشنبه 11 1100000 -5 کلیک کنید

1072 سفال ترم 1 فاطمه صفری 1 دوشنبه 11 1100000 -3 کلیک کنید

1073 شعر و قصه ترم 1 سمیه طارمی 1 دوشنبه 11 1100000 -1 کلیک کنید

کد دوره: 1244
عنوان دوره: عروسک سازی و خلق آرزوها 11-8 ساله
نام مربی: بهناز مهدی خواه
زمان: یکشنبه 13-11
شهریه : 3000000
ظرفیت: 10
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1243
عنوان دوره: نمایشنامه نویسی مقدماتی
نام مربی: بهرام جلالی پور
زمان: یکشنبه 11-9
شهریه : 3000000
ظرفیت: 11
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1242
عنوان دوره: عروسک سازی و خلق آرزوها 1
نام مربی: بهناز مهدی خواه
زمان: یکشنبه 11-9
شهریه : 3000000
ظرفیت: 10
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1241
عنوان دوره: شاهنامه خوانی مقدماتی
نام مربی: مریم عباسی
زمان: شنبه 18-16
شهریه : 3000000
ظرفیت: 12
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1240
عنوان دوره: داستان پیشرفته (پیش نیاز داستان مقدماتی)
نام مربی: فرزانه رحمانی
زمان: شنبه 18-16
شهریه : 3000000
ظرفیت: 12
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1238
عنوان دوره: قصه گویی
نام مربی: زاهد بیگی
زمان: شنبه 16-14
شهریه : 3000000
ظرفیت: 12
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1237
عنوان دوره: قصه گویی
نام مربی: زاهد بیگی
زمان: شنبه 16-14
شهریه : 3000000
ظرفیت: 11
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1236
عنوان دوره: رباتیک مسیر یاب و نوریاب 8-11 ساله(پیشرفته)
نام مربی: خانم طبسی
زمان: شنبه 14-16
شهریه : 5020000
ظرفیت: 12
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1235
عنوان دوره: ربات آتشنشان8-11 ساله(میانی)
نام مربی: خانم طبسی
زمان: شنبه ساعت 11 الی 13
شهریه : 3920000
ظرفیت: 12
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1234
عنوان دوره: ربایتک
نام مربی: خانم طبسی
زمان: شنبه ساعت 11-9
شهریه : 2800000
ظرفیت: 12
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1233
عنوان دوره: نقاشی
نام مربی: زینب بیگدلو
زمان: یکشنبه ساعت 13:30
شهریه : 1100000
ظرفیت: 9
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1232
عنوان دوره: نقاشی
نام مربی: زینب بیگدلو
زمان: یکشنبه ساعت 11:00
شهریه : 1100000
ظرفیت: 7
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1119
عنوان دوره: ساخت عروسک ترم 2
نام مربی: مریم لواسانی
زمان: سه شنبه 15:15
شهریه : 1100000
ظرفیت: -1
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 105
عنوان دوره: بسته آموزشی مختلط
نام مربی: گروهی
زمان: -
شهریه : 14000000
ظرفیت: 7
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 104
عنوان دوره: بسته آموزشی مختلط
نام مربی: گروهی
زمان: -
شهریه : 14000000
ظرفیت: 1
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 103
عنوان دوره: بسته آموزشی پسران
نام مربی: گروهی
زمان: -
شهریه : 14000000
ظرفیت: 6
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 102
عنوان دوره: بسته آموزشی پسران
نام مربی: گروهی
زمان: -
شهریه : 14000000
ظرفیت: 3
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 101
عنوان دوره: بسته آموزشی دختران
نام مربی: گروهی
زمان: -
شهریه : 14000000
ظرفیت: 7
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 100
عنوان دوره: بسته آموزشی دختران
نام مربی: گروهی
زمان: -
شهریه : 14000000
ظرفیت: -1
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1060
عنوان دوره: خوشنویسی
نام مربی: سیده مریم حسینی
زمان: یکشنبه ها ساعت 17
شهریه : 1100000
ظرفیت: 7
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1061
عنوان دوره: گام به گام تا اندیشه ترم 1
نام مربی: فاطمه وزیری
زمان: یکشنبه ها ساعت 17
شهریه : 1100000
ظرفیت: 6
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1065
عنوان دوره: نقاشی ترم 1
نام مربی: فاطمه مداحی
زمان: دوشنبه 9
شهریه : 1100000
ظرفیت: -3
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1066
عنوان دوره: سفال ترم 1
نام مربی: فاطمه صفری
زمان: دوشنبه 9
شهریه : 1100000
ظرفیت: 0
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1067
عنوان دوره: گام به گام تا اندیشه
نام مربی: فاطمه وزیری
زمان: دوشنبه 9
شهریه : 1100000
ظرفیت: 5
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1068
عنوان دوره: نمایش خلاق ترم 1
نام مربی: امین حسینی
زمان: دوشنبه 10
شهریه : 1100000
ظرفیت: 0
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1069
عنوان دوره: سفال ترم 5
نام مربی: فائزه السادات غنی
زمان: دوشنبه 11
شهریه : 1100000
ظرفیت: 5
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1070
عنوان دوره: ساخت زیور آلات
نام مربی: فاطمه مداحی
زمان: دوشنبه 11
شهریه : 1100000
ظرفیت: 0
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1071
عنوان دوره: نقاشی ترم 1
نام مربی: ندا محققی
زمان: دوشنبه 11
شهریه : 1100000
ظرفیت: -5
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1072
عنوان دوره: سفال ترم 1
نام مربی: فاطمه صفری
زمان: دوشنبه 11
شهریه : 1100000
ظرفیت: -3
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1073
عنوان دوره: شعر و قصه ترم 1
نام مربی: سمیه طارمی
زمان: دوشنبه 11
شهریه : 1100000
ظرفیت: -1
ثبت نام: انتخاب کنید

برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام، این قسمت کلیک کنید.