کد دوره عنوان دوره نام مربی جنسیت
1=بدون محدودیت
2=دختر 3=پسر
زمان شهریه ظرفیت ثبت نام

1443 چرتکه 7-10ساله ترم1 سیده سارا امیر حسینی 1 پنج شنبه 15تا 16 1650000 7 کلیک کنید

1442 شعر و قصه 6-8ساله ترم6و7 سمیه طارمی 1 پنجشنبه ساعت 13 الی 14 1100000 4 کلیک کنید

1441 چرتکه 5-7 ساله ترم6 ریحانه جلالی 1 پنج شنبه ساعت 15:15 الی16:15 1650000 5 کلیک کنید

1440 بازی خلاق 7-10 ساله ترم 4 مهدی مقیمی 1 پنج شنبه ساعت 15 الی 16 1100000 6 کلیک کنید

1439 بازی خلاق 7-10 ساله ترم 6 مهدی مقیمی 1 پنج شنبه ساعت 16:15الی 17:15 1100000 10 کلیک کنید

1438 نقاشی 10-16 ساله ترم12 آرزو بهمنش 2 پنج شنبه ساعت 15:15 الی 16:45 1100000 6 کلیک کنید

1437 سفال دست 7-10 ساله ترم 5و6 اعظم طلایی 1 پنج شنبه ساعت 15:15 الی 16:45 1100000 8 کلیک کنید

1436 نقاشی4-6 ساله ترم3و4 میترا فرهانی 1 پنج شنبه ساعت 15:15 الی 16:30 1100000 5 کلیک کنید

1435 نقاشی4-6 ساله ترم1 سارا حمیدی 1 پنج شنبه ساعت 15:15 الی 16:45 1100000 -1 کلیک کنید

1434 سفال چرخ 12-16 ساله تکتم حسن پور 2 پنج شنبه ساعت 15:15 الی 16:45 1100000 6 کلیک کنید

1433 سفال 5-6 ساله ترم 5و6 فاطمه صفری 1 پنج شنبه ساعت 15:15 الی 16:30 1100000 8 کلیک کنید

1432 طراحی12-16 ساله ترم 2و3 بهناز مطلبی زاده 2 پنج شنبه ساعت 15:15 الی 16:45 1100000 4 کلیک کنید

1431 کلاژ7-10ساله ترم 1و2 سیده مریم حسینی 1 پنج شنبه ساعت 15:15 الی 16:45 1100000 3 کلیک کنید

1430 نقاشی4-6 ساله ترم1 منیژه نوربخش 1 پنج شنبه ساعت 15:15 الی 16:30 1100000 -5 کلیک کنید

1458 نقاشی4-6 ساله ترم 2و1 لیلا غفاری 1 پنج شنبه ها ساعت 13:30 1100000 8 کلیک کنید

1429 شطرنج نو آموز 7-10 ساله محمدنقی ابراهیم زاده 1 پنج شنبه ساعت 13:45 1650000 10 کلیک کنید

1428 چرتکه 7-9 ساله ترم2 سیده سارا امیر حسینی 1 پنج شنبه ها ساعت 13:30 1650000 5 کلیک کنید

1427 شعر و قصه 5-6 ساله ترم5 سمیه طارمی 1 پنج شنبه ساعت 11 1100000 0 کلیک کنید

1426 بازی خلاق 4-6 ساله ترم 4 مهدی مقیمی 1 یکشنبه ساعت 15:15 1100000 5 کلیک کنید

1425 ساخت عروسک 8-12 ساله ترم1 نگار میر فخرایی 1 پنج شنبه ها ساعت 13:30 1100000 8 کلیک کنید

1424 نقاشی 7-12 ساله ترم 2 غزاله مرصوصی 1 پنجنبه ها ساعت 13:30 1100000 0 کلیک کنید

1423 نقاشی 5-7 ساله ترم 9 آرزو بهمنش 1 پنج شنبه ها ساعت 13:30 1100000 5 کلیک کنید

1410 بازی خلاق 4-6 ساله ترم ۴ مهدی مقیمی 1 پنجشنبه ساعت 12:30 1100000 -4 کلیک کنید

1422 سفال ۶-۴ ساله ترم 5 اعظم طلایی 1 پنجشنبه ساعت 13:30 الی 14:45 1100000 9 کلیک کنید

1421 نقاشی 4-6 ساله ترم 4 و 5 میترا فرهانی 1 پنجشنبه ساعت 13:30 الی 14:45 1100000 4 کلیک کنید

1420 نقاشی 4-6 ساله ترم 2 سارا حمیدی 1 پنجشنبه ساعت 13:30 الی 14:45 1100000 6 کلیک کنید

1419 سفال چرخ 12-16 ساله تکتم حسن پور 3 پنجشنبه ساعت 13:30 الی 15 1100000 9 کلیک کنید

1418 سفال 4-6 ساله ترم 2 و 3 فاطمه صفری 1 پنجشنبه ساعت 13:30 الی 14:45 1100000 9 کلیک کنید

1417 نقاشی 8-12 ساله ترم 1 و 2 بهناز مطلبی زاده 1 پنجشنبه ساعت 13:30 الی 15 1100000 -6 کلیک کنید

1416 خوشنویسی 8-12 ساله سیده مریم حسینی 1 پنجشنبه ساعت 13:30 الی 15 1100000 6 کلیک کنید

کد دوره: 1443
عنوان دوره: چرتکه 7-10ساله ترم1
نام مربی: سیده سارا امیر حسینی
زمان: پنج شنبه 15تا 16
شهریه : 1650000
ظرفیت: 7
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1442
عنوان دوره: شعر و قصه 6-8ساله ترم6و7
نام مربی: سمیه طارمی
زمان: پنجشنبه ساعت 13 الی 14
شهریه : 1100000
ظرفیت: 4
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1441
عنوان دوره: چرتکه 5-7 ساله ترم6
نام مربی: ریحانه جلالی
زمان: پنج شنبه ساعت 15:15 الی16:15
شهریه : 1650000
ظرفیت: 5
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1440
عنوان دوره: بازی خلاق 7-10 ساله ترم 4
نام مربی: مهدی مقیمی
زمان: پنج شنبه ساعت 15 الی 16
شهریه : 1100000
ظرفیت: 6
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1439
عنوان دوره: بازی خلاق 7-10 ساله ترم 6
نام مربی: مهدی مقیمی
زمان: پنج شنبه ساعت 16:15الی 17:15
شهریه : 1100000
ظرفیت: 10
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1438
عنوان دوره: نقاشی 10-16 ساله ترم12
نام مربی: آرزو بهمنش
زمان: پنج شنبه ساعت 15:15 الی 16:45
شهریه : 1100000
ظرفیت: 6
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1437
عنوان دوره: سفال دست 7-10 ساله ترم 5و6
نام مربی: اعظم طلایی
زمان: پنج شنبه ساعت 15:15 الی 16:45
شهریه : 1100000
ظرفیت: 8
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1436
عنوان دوره: نقاشی4-6 ساله ترم3و4
نام مربی: میترا فرهانی
زمان: پنج شنبه ساعت 15:15 الی 16:30
شهریه : 1100000
ظرفیت: 5
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1435
عنوان دوره: نقاشی4-6 ساله ترم1
نام مربی: سارا حمیدی
زمان: پنج شنبه ساعت 15:15 الی 16:45
شهریه : 1100000
ظرفیت: -1
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1434
عنوان دوره: سفال چرخ 12-16 ساله
نام مربی: تکتم حسن پور
زمان: پنج شنبه ساعت 15:15 الی 16:45
شهریه : 1100000
ظرفیت: 6
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1433
عنوان دوره: سفال 5-6 ساله ترم 5و6
نام مربی: فاطمه صفری
زمان: پنج شنبه ساعت 15:15 الی 16:30
شهریه : 1100000
ظرفیت: 8
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1432
عنوان دوره: طراحی12-16 ساله ترم 2و3
نام مربی: بهناز مطلبی زاده
زمان: پنج شنبه ساعت 15:15 الی 16:45
شهریه : 1100000
ظرفیت: 4
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1431
عنوان دوره: کلاژ7-10ساله ترم 1و2
نام مربی: سیده مریم حسینی
زمان: پنج شنبه ساعت 15:15 الی 16:45
شهریه : 1100000
ظرفیت: 3
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1430
عنوان دوره: نقاشی4-6 ساله ترم1
نام مربی: منیژه نوربخش
زمان: پنج شنبه ساعت 15:15 الی 16:30
شهریه : 1100000
ظرفیت: -5
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1458
عنوان دوره: نقاشی4-6 ساله ترم 2و1
نام مربی: لیلا غفاری
زمان: پنج شنبه ها ساعت 13:30
شهریه : 1100000
ظرفیت: 8
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1429
عنوان دوره: شطرنج نو آموز 7-10 ساله
نام مربی: محمدنقی ابراهیم زاده
زمان: پنج شنبه ساعت 13:45
شهریه : 1650000
ظرفیت: 10
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1428
عنوان دوره: چرتکه 7-9 ساله ترم2
نام مربی: سیده سارا امیر حسینی
زمان: پنج شنبه ها ساعت 13:30
شهریه : 1650000
ظرفیت: 5
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1427
عنوان دوره: شعر و قصه 5-6 ساله ترم5
نام مربی: سمیه طارمی
زمان: پنج شنبه ساعت 11
شهریه : 1100000
ظرفیت: 0
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1426
عنوان دوره: بازی خلاق 4-6 ساله ترم 4
نام مربی: مهدی مقیمی
زمان: یکشنبه ساعت 15:15
شهریه : 1100000
ظرفیت: 5
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1425
عنوان دوره: ساخت عروسک 8-12 ساله ترم1
نام مربی: نگار میر فخرایی
زمان: پنج شنبه ها ساعت 13:30
شهریه : 1100000
ظرفیت: 8
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1424
عنوان دوره: نقاشی 7-12 ساله ترم 2
نام مربی: غزاله مرصوصی
زمان: پنجنبه ها ساعت 13:30
شهریه : 1100000
ظرفیت: 0
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1423
عنوان دوره: نقاشی 5-7 ساله ترم 9
نام مربی: آرزو بهمنش
زمان: پنج شنبه ها ساعت 13:30
شهریه : 1100000
ظرفیت: 5
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1410
عنوان دوره: بازی خلاق 4-6 ساله ترم ۴
نام مربی: مهدی مقیمی
زمان: پنجشنبه ساعت 12:30
شهریه : 1100000
ظرفیت: -4
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1422
عنوان دوره: سفال ۶-۴ ساله ترم 5
نام مربی: اعظم طلایی
زمان: پنجشنبه ساعت 13:30 الی 14:45
شهریه : 1100000
ظرفیت: 9
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1421
عنوان دوره: نقاشی 4-6 ساله ترم 4 و 5
نام مربی: میترا فرهانی
زمان: پنجشنبه ساعت 13:30 الی 14:45
شهریه : 1100000
ظرفیت: 4
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1420
عنوان دوره: نقاشی 4-6 ساله ترم 2
نام مربی: سارا حمیدی
زمان: پنجشنبه ساعت 13:30 الی 14:45
شهریه : 1100000
ظرفیت: 6
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1419
عنوان دوره: سفال چرخ 12-16 ساله
نام مربی: تکتم حسن پور
زمان: پنجشنبه ساعت 13:30 الی 15
شهریه : 1100000
ظرفیت: 9
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1418
عنوان دوره: سفال 4-6 ساله ترم 2 و 3
نام مربی: فاطمه صفری
زمان: پنجشنبه ساعت 13:30 الی 14:45
شهریه : 1100000
ظرفیت: 9
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1417
عنوان دوره: نقاشی 8-12 ساله ترم 1 و 2
نام مربی: بهناز مطلبی زاده
زمان: پنجشنبه ساعت 13:30 الی 15
شهریه : 1100000
ظرفیت: -6
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1416
عنوان دوره: خوشنویسی 8-12 ساله
نام مربی: سیده مریم حسینی
زمان: پنجشنبه ساعت 13:30 الی 15
شهریه : 1100000
ظرفیت: 6
ثبت نام: انتخاب کنید