کد دوره عنوان دوره نام مربی جنسیت
1=بدون محدودیت
2=دختر 3=پسر
زمان شهریه ظرفیت ثبت نام

1013 کلاژ ترم 1 سیده مریم حسینی 1 شنبه 15:15 1100000 5 کلیک کنید

کد دوره: 1013
عنوان دوره: کلاژ ترم 1
نام مربی: سیده مریم حسینی
زمان: شنبه 15:15
شهریه : 1100000
ظرفیت: 5
ثبت نام: انتخاب کنید

برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام، این قسمت کلیک کنید.