کد دوره عنوان دوره نام مربی جنسیت
1=بدون محدودیت
2=دختر 3=پسر
زمان شهریه ظرفیت ثبت نام

1108 شعر و قصه ترم 4 سمیه طارمی 1 سه شنبه 11 1100000 3 کلیک کنید

1109 شطرنج نو آموز داود نعمتی 1 سه شنبه ها ساعت 11 1650000 -3 کلیک کنید

1110 شعر و قصه ترم 7 سمیه طارمی 1 سه شنبه 12:15 1100000 1 کلیک کنید

1111 طراحی فائزه السادات غنی 2 سه شنبه 13:30 1100000 5 کلیک کنید

1112 نقاشی ترم 7 منیژه نوربخش 1 سه شنبه 13:30 1100000 -2 کلیک کنید

1113 سفال ترم 3 سپیده صالحی 1 سه شنبه 13:30 1100000 9 کلیک کنید

1115 نقاشی ترم 1 لیلا غفاری 1 سه شنبه 13:30 1100000 -2 کلیک کنید

1117 بازی خلاق ترم 1 مهدی مقیمی 1 سه شنبه 13:30 1100000 -3 کلیک کنید

1118 سفال ترم 1 فائزه السادات غنی 1 سه شنبه 15:15 1100000 -3 کلیک کنید

1120 نقاشی ترم 8 منیژه نوربخش 1 سه شنبه 15:15 1100000 1 کلیک کنید

1121 نقاشی ترم 4 سپیده صالحی 1 سه شنبه 15:15 1100000 10 کلیک کنید

1123 نقاشی ترم 3 شیما شاهیکار 1 سه شنبه 15:15 1100000 5 کلیک کنید

1124 کاردستی خلاق ترم 1 سپیده صالحی 1 سه شنبه 15:15 1100000 -4 کلیک کنید

1125 نقاشی ترم 2 لیلا غفاری 1 سه شنبه 15:15 1100000 4 کلیک کنید

1126 سفال چرخ تکتم حسن پور 2 سه شنبه 15:15 1100000 2 کلیک کنید

1128 نمایش خلاق ترم 1 مهدی مقیمی 1 سه شنبه 15:15 1100000 1 کلیک کنید

1130 اریگامی ترم 1 مریم لواسانی 1 سه شنبه 17 1100000 -5 کلیک کنید

1131 نقاشی ترم 3 منیژه نوربخش 1 سه شنبه 17 1100000 -4 کلیک کنید

1133 نقاشی ترم 2 غزاله مرصوصی 1 سه شنبه 17 1100000 -5 کلیک کنید

1134 سفال ترم 1و2 تکتم حسن پور 1 سه شنبه 17 1100000 0 کلیک کنید

1135 نقاشی ترم 2 عارفه مهابادی 1 سه شنبه 17 1100000 0 کلیک کنید

1136 شعر و قصه ترم 6 سمیه طارمی 1 سه شنبه 16:30 1100000 -1 کلیک کنید

1137 کلاژ ترم 1 شیما شاهیکار 1 سه شنبه 17 1100000 0 کلیک کنید

1138 نمایش خلاق ترم 1 مهدی مقیمی 1 سه شنبه 17 1100000 -3 کلیک کنید

1140 نقاشی ترم 1 میترا فرهانی 1 چهارشنبه 9 1100000 -2 کلیک کنید

1143 شطرنج داود نعمتی 1 چهارشنبه ها ساعت 9 1650000 3 کلیک کنید

1144 نمایش خلاق ترم 1 فاطمه خدابنده 1 چهارشنبه 9 1100000 0 کلیک کنید

1145 نقاشی ترم 2 فائزه السادات غنی 1 چهارشنبه 11 1100000 -1 کلیک کنید

1146 نقاشی ترم 4 میترا فرهانی 1 چهارشنبه 11 1100000 5 کلیک کنید

1150 ظریف بری با چوب ترم 1 رقیه صولتی 1 چهارشنبه 11 1100000 -5 کلیک کنید

کد دوره: 1108
عنوان دوره: شعر و قصه ترم 4
نام مربی: سمیه طارمی
زمان: سه شنبه 11
شهریه : 1100000
ظرفیت: 3
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1109
عنوان دوره: شطرنج نو آموز
نام مربی: داود نعمتی
زمان: سه شنبه ها ساعت 11
شهریه : 1650000
ظرفیت: -3
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1110
عنوان دوره: شعر و قصه ترم 7
نام مربی: سمیه طارمی
زمان: سه شنبه 12:15
شهریه : 1100000
ظرفیت: 1
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1111
عنوان دوره: طراحی
نام مربی: فائزه السادات غنی
زمان: سه شنبه 13:30
شهریه : 1100000
ظرفیت: 5
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1112
عنوان دوره: نقاشی ترم 7
نام مربی: منیژه نوربخش
زمان: سه شنبه 13:30
شهریه : 1100000
ظرفیت: -2
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1113
عنوان دوره: سفال ترم 3
نام مربی: سپیده صالحی
زمان: سه شنبه 13:30
شهریه : 1100000
ظرفیت: 9
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1115
عنوان دوره: نقاشی ترم 1
نام مربی: لیلا غفاری
زمان: سه شنبه 13:30
شهریه : 1100000
ظرفیت: -2
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1117
عنوان دوره: بازی خلاق ترم 1
نام مربی: مهدی مقیمی
زمان: سه شنبه 13:30
شهریه : 1100000
ظرفیت: -3
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1118
عنوان دوره: سفال ترم 1
نام مربی: فائزه السادات غنی
زمان: سه شنبه 15:15
شهریه : 1100000
ظرفیت: -3
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1120
عنوان دوره: نقاشی ترم 8
نام مربی: منیژه نوربخش
زمان: سه شنبه 15:15
شهریه : 1100000
ظرفیت: 1
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1121
عنوان دوره: نقاشی ترم 4
نام مربی: سپیده صالحی
زمان: سه شنبه 15:15
شهریه : 1100000
ظرفیت: 10
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1123
عنوان دوره: نقاشی ترم 3
نام مربی: شیما شاهیکار
زمان: سه شنبه 15:15
شهریه : 1100000
ظرفیت: 5
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1124
عنوان دوره: کاردستی خلاق ترم 1
نام مربی: سپیده صالحی
زمان: سه شنبه 15:15
شهریه : 1100000
ظرفیت: -4
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1125
عنوان دوره: نقاشی ترم 2
نام مربی: لیلا غفاری
زمان: سه شنبه 15:15
شهریه : 1100000
ظرفیت: 4
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1126
عنوان دوره: سفال چرخ
نام مربی: تکتم حسن پور
زمان: سه شنبه 15:15
شهریه : 1100000
ظرفیت: 2
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1128
عنوان دوره: نمایش خلاق ترم 1
نام مربی: مهدی مقیمی
زمان: سه شنبه 15:15
شهریه : 1100000
ظرفیت: 1
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1130
عنوان دوره: اریگامی ترم 1
نام مربی: مریم لواسانی
زمان: سه شنبه 17
شهریه : 1100000
ظرفیت: -5
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1131
عنوان دوره: نقاشی ترم 3
نام مربی: منیژه نوربخش
زمان: سه شنبه 17
شهریه : 1100000
ظرفیت: -4
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1133
عنوان دوره: نقاشی ترم 2
نام مربی: غزاله مرصوصی
زمان: سه شنبه 17
شهریه : 1100000
ظرفیت: -5
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1134
عنوان دوره: سفال ترم 1و2
نام مربی: تکتم حسن پور
زمان: سه شنبه 17
شهریه : 1100000
ظرفیت: 0
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1135
عنوان دوره: نقاشی ترم 2
نام مربی: عارفه مهابادی
زمان: سه شنبه 17
شهریه : 1100000
ظرفیت: 0
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1136
عنوان دوره: شعر و قصه ترم 6
نام مربی: سمیه طارمی
زمان: سه شنبه 16:30
شهریه : 1100000
ظرفیت: -1
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1137
عنوان دوره: کلاژ ترم 1
نام مربی: شیما شاهیکار
زمان: سه شنبه 17
شهریه : 1100000
ظرفیت: 0
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1138
عنوان دوره: نمایش خلاق ترم 1
نام مربی: مهدی مقیمی
زمان: سه شنبه 17
شهریه : 1100000
ظرفیت: -3
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1140
عنوان دوره: نقاشی ترم 1
نام مربی: میترا فرهانی
زمان: چهارشنبه 9
شهریه : 1100000
ظرفیت: -2
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1143
عنوان دوره: شطرنج
نام مربی: داود نعمتی
زمان: چهارشنبه ها ساعت 9
شهریه : 1650000
ظرفیت: 3
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1144
عنوان دوره: نمایش خلاق ترم 1
نام مربی: فاطمه خدابنده
زمان: چهارشنبه 9
شهریه : 1100000
ظرفیت: 0
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1145
عنوان دوره: نقاشی ترم 2
نام مربی: فائزه السادات غنی
زمان: چهارشنبه 11
شهریه : 1100000
ظرفیت: -1
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1146
عنوان دوره: نقاشی ترم 4
نام مربی: میترا فرهانی
زمان: چهارشنبه 11
شهریه : 1100000
ظرفیت: 5
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1150
عنوان دوره: ظریف بری با چوب ترم 1
نام مربی: رقیه صولتی
زمان: چهارشنبه 11
شهریه : 1100000
ظرفیت: -5
ثبت نام: انتخاب کنید