کد دوره عنوان دوره نام مربی جنسیت
1=بدون محدودیت
2=دختر 3=پسر
زمان شهریه ظرفیت ثبت نام

1065 نقاشی ترم 1 فاطمه مداحی 1 دوشنبه 9 1100000 -3 کلیک کنید

1066 سفال ترم 1 فاطمه صفری 1 دوشنبه 9 1100000 0 کلیک کنید

1067 گام به گام تا اندیشه فاطمه وزیری 1 دوشنبه 9 1100000 4 کلیک کنید

1068 نمایش خلاق ترم 1 امین حسینی 1 دوشنبه 10 1100000 0 کلیک کنید

1069 سفال ترم 5 فائزه السادات غنی 1 دوشنبه 11 1100000 5 کلیک کنید

1070 ساخت زیور آلات فاطمه مداحی 2 دوشنبه 11 1100000 0 کلیک کنید

1071 نقاشی ترم 1 ندا محققی 1 دوشنبه 11 1100000 -6 کلیک کنید

1072 سفال ترم 1 فاطمه صفری 1 دوشنبه 11 1100000 -3 کلیک کنید

1073 شعر و قصه ترم 1 سمیه طارمی 1 دوشنبه 11 1100000 -1 کلیک کنید

1074 نمایش خلاق ترم 1 امین حسینی 1 دوشنبه 11 1100000 -4 کلیک کنید

1075 گام به گام تا اندیشه ترم 1 فاطمه وزیری 1 دوشنبه 12:30 1100000 6 کلیک کنید

1076 مکعب روبیک مهدی روشنده 2 دوشنبه 12:30 1650000 6 کلیک کنید

1077 شعر و قصه ترم 5 سمیه طارمی 1 دوشنبه 12:15 1100000 7 کلیک کنید

1079 سفال ترم 3 فائزه السادات غنی 1 دوشنبه 13:30 1100000 5 کلیک کنید

1081 گام به گام تا اندیشه ترم 1 فاطمه وزیری 1 دوشنبه 13:30 1100000 -1 کلیک کنید

1082 روبیک ترم 1 مهدی روشنده 1 دوشنبه 13:30 1650000 0 کلیک کنید

1083 شعر و قصه ترم 4 سمیه طارمی 1 دوشنبه 13:30 1100000 -1 کلیک کنید

1084 سفال چرخ تکتم حسن پور 2 دوشنبه 15:15 1100000 5 کلیک کنید

1085 نقاشی ترم 4 فائزه السادات غنی 1 دوشنبه 15:15 1100000 5 کلیک کنید

1088 اریگامی ترم 1 مریم لواسانی 1 دوشنبه 15:15 1100000 -3 کلیک کنید

1089 سفال ترم 1 فاطمه صفری 1 دوشنبه 15:15 1100000 0 کلیک کنید

1090 شعر و قصه ترم 3 سمیه طارمی 1 دوشنبه 14:30 1100000 2 کلیک کنید

1091 شعر و قصه ترم 1- 4 الی 6 سال سمیه طارمی 1 دوشنبه 16 1100000 -4 کلیک کنید

1093 سفال ترم 1 تکتم حسن پور 1 دوشنبه 17 1100000 -2 کلیک کنید

1094 نقاشی ترم 1 فاطمه مداحی 1 دوشنبه 17 1100000 -3 کلیک کنید

1097 شعر و قصه ترم 11 سمیه طارمی 1 دوشنبه 17 1100000 -1 کلیک کنید

1098 نقاشی ترم 2 فائزه السادات غنی 1 سه شنبه 9 1100000 6 کلیک کنید

1101 شعر و قصه ترم 4 سمیه طارمی 1 سه شنبه 9:30 1100000 1 کلیک کنید

1102 شطرنج نو آموز داود نعمتی 1 سه شنبه ساعت 9:45 1650000 0 کلیک کنید

1107 نقاشی ترم 1 غزاله مرصوصی 1 سه شنبه 11 1100000 -9 کلیک کنید

کد دوره: 1065
عنوان دوره: نقاشی ترم 1
نام مربی: فاطمه مداحی
زمان: دوشنبه 9
شهریه : 1100000
ظرفیت: -3
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1066
عنوان دوره: سفال ترم 1
نام مربی: فاطمه صفری
زمان: دوشنبه 9
شهریه : 1100000
ظرفیت: 0
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1067
عنوان دوره: گام به گام تا اندیشه
نام مربی: فاطمه وزیری
زمان: دوشنبه 9
شهریه : 1100000
ظرفیت: 4
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1068
عنوان دوره: نمایش خلاق ترم 1
نام مربی: امین حسینی
زمان: دوشنبه 10
شهریه : 1100000
ظرفیت: 0
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1069
عنوان دوره: سفال ترم 5
نام مربی: فائزه السادات غنی
زمان: دوشنبه 11
شهریه : 1100000
ظرفیت: 5
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1070
عنوان دوره: ساخت زیور آلات
نام مربی: فاطمه مداحی
زمان: دوشنبه 11
شهریه : 1100000
ظرفیت: 0
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1071
عنوان دوره: نقاشی ترم 1
نام مربی: ندا محققی
زمان: دوشنبه 11
شهریه : 1100000
ظرفیت: -6
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1072
عنوان دوره: سفال ترم 1
نام مربی: فاطمه صفری
زمان: دوشنبه 11
شهریه : 1100000
ظرفیت: -3
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1073
عنوان دوره: شعر و قصه ترم 1
نام مربی: سمیه طارمی
زمان: دوشنبه 11
شهریه : 1100000
ظرفیت: -1
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1074
عنوان دوره: نمایش خلاق ترم 1
نام مربی: امین حسینی
زمان: دوشنبه 11
شهریه : 1100000
ظرفیت: -4
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1075
عنوان دوره: گام به گام تا اندیشه ترم 1
نام مربی: فاطمه وزیری
زمان: دوشنبه 12:30
شهریه : 1100000
ظرفیت: 6
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1076
عنوان دوره: مکعب روبیک
نام مربی: مهدی روشنده
زمان: دوشنبه 12:30
شهریه : 1650000
ظرفیت: 6
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1077
عنوان دوره: شعر و قصه ترم 5
نام مربی: سمیه طارمی
زمان: دوشنبه 12:15
شهریه : 1100000
ظرفیت: 7
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1079
عنوان دوره: سفال ترم 3
نام مربی: فائزه السادات غنی
زمان: دوشنبه 13:30
شهریه : 1100000
ظرفیت: 5
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1081
عنوان دوره: گام به گام تا اندیشه ترم 1
نام مربی: فاطمه وزیری
زمان: دوشنبه 13:30
شهریه : 1100000
ظرفیت: -1
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1082
عنوان دوره: روبیک ترم 1
نام مربی: مهدی روشنده
زمان: دوشنبه 13:30
شهریه : 1650000
ظرفیت: 0
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1083
عنوان دوره: شعر و قصه ترم 4
نام مربی: سمیه طارمی
زمان: دوشنبه 13:30
شهریه : 1100000
ظرفیت: -1
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1084
عنوان دوره: سفال چرخ
نام مربی: تکتم حسن پور
زمان: دوشنبه 15:15
شهریه : 1100000
ظرفیت: 5
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1085
عنوان دوره: نقاشی ترم 4
نام مربی: فائزه السادات غنی
زمان: دوشنبه 15:15
شهریه : 1100000
ظرفیت: 5
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1088
عنوان دوره: اریگامی ترم 1
نام مربی: مریم لواسانی
زمان: دوشنبه 15:15
شهریه : 1100000
ظرفیت: -3
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1089
عنوان دوره: سفال ترم 1
نام مربی: فاطمه صفری
زمان: دوشنبه 15:15
شهریه : 1100000
ظرفیت: 0
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1090
عنوان دوره: شعر و قصه ترم 3
نام مربی: سمیه طارمی
زمان: دوشنبه 14:30
شهریه : 1100000
ظرفیت: 2
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1091
عنوان دوره: شعر و قصه ترم 1- 4 الی 6 سال
نام مربی: سمیه طارمی
زمان: دوشنبه 16
شهریه : 1100000
ظرفیت: -4
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1093
عنوان دوره: سفال ترم 1
نام مربی: تکتم حسن پور
زمان: دوشنبه 17
شهریه : 1100000
ظرفیت: -2
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1094
عنوان دوره: نقاشی ترم 1
نام مربی: فاطمه مداحی
زمان: دوشنبه 17
شهریه : 1100000
ظرفیت: -3
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1097
عنوان دوره: شعر و قصه ترم 11
نام مربی: سمیه طارمی
زمان: دوشنبه 17
شهریه : 1100000
ظرفیت: -1
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1098
عنوان دوره: نقاشی ترم 2
نام مربی: فائزه السادات غنی
زمان: سه شنبه 9
شهریه : 1100000
ظرفیت: 6
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1101
عنوان دوره: شعر و قصه ترم 4
نام مربی: سمیه طارمی
زمان: سه شنبه 9:30
شهریه : 1100000
ظرفیت: 1
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1102
عنوان دوره: شطرنج نو آموز
نام مربی: داود نعمتی
زمان: سه شنبه ساعت 9:45
شهریه : 1650000
ظرفیت: 0
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1107
عنوان دوره: نقاشی ترم 1
نام مربی: غزاله مرصوصی
زمان: سه شنبه 11
شهریه : 1100000
ظرفیت: -9
ثبت نام: انتخاب کنید