کد دوره عنوان دوره نام مربی جنسیت
1=بدون محدودیت
2=دختر 3=پسر
زمان شهریه ظرفیت ثبت نام

1015 نمایش خلاق ترم 2 طهورا کریم خانی 1 شنبه 15:15 1100000 8 کلیک کنید

1014 روبیک ترم 1 مهدی روشنده 1 شنبه 15:15 1650000 -2 کلیک کنید

1012 نقاشی ترم 3و4 ندا محققی 1 شنبه 15:15 1100000 11 کلیک کنید

1010 کلاژ ترم 3 ندا محققی 1 شنبه 15:15 1100000 3 کلیک کنید

1008 خوشنویسی سیده مریم حسینی 1 شنبه 13:30 1100000 1 کلیک کنید

1007 سفال ترم 2 فاطمه مداحی 1 شنبه 13:30 1100000 4 کلیک کنید

1006 نقاشی ترم 1 سودابه کرد 1 شنبه 13:30 1100000 7 کلیک کنید

1003 کلاژ ترم 1 سودابه کرد 1 شنبه ها ساعت 11 1100000 2 کلیک کنید

1005 نمایش خلاق ترم 3 المیرا پارسا 1 شنبه 12:45 1100000 6 کلیک کنید

1004 نمایش خلاق ترم 1 -4 الی 6 سال المیرا پارسا 1 شنبه 11:30 1100000 11 کلیک کنید

1002 نمایش خلاق ترم 2 المیرا پارسا 1 شنبه ها ساعت 10:15 1100000 10 کلیک کنید

1179 شطرنج مقدماتی 7 داود نعمتی 1 پنجشنبه ها ساعت 9 1650000 5 کلیک کنید

1155 سفال ترم 4 فائزه السادات غنی 1 چهارشنبه 13:30 1100000 7 کلیک کنید

1148 سفال ترم 2 مریم لواسانی 1 چهارشنبه 11 1100000 1 کلیک کنید

1142 کاردستی دوخت نمد مریم لواسانی 2 چهارشنبه 9 1100000 5 کلیک کنید

1104 عروسک ترم 4 مریم لواسانی 1 سه شنبه 11 1100000 8 کلیک کنید

1103 سفال ترم 7 فائزه السادات غنی 1 سه شنبه 11 1100000 7 کلیک کنید

1100 نقاشی ترم 1 لیلا غفاری 1 سه شنبه 9 1100000 0 کلیک کنید

1099 نقاشی ترم 12 غزاله مرصوصی 1 سه شنبه 9 1100000 8 کلیک کنید

1092 طراحی فائزه السادات غنی 3 دوشنبه 17 1100000 6 کلیک کنید

1087 روبیک ترم 1 مهدی روشنده 3 دوشنبه 15:15 1650000 3 کلیک کنید

1078 سفال چرخ تکتم حسن پور 3 دوشنبه 13:30 1100000 2 کلیک کنید

1062 گام به گام تا اندیشه ترم 2 پروانه کیانیان 1 یکشنبه ها ساعت 17 1100000 3 کلیک کنید

1049 چرتکه ترم 2 ریحانه جلالی 1 یکشنبه 15:15 1650000 -5 کلیک کنید

1025 نقاشی ترم 7 منیژه نوربخش 1 یکشنبه 9 1100000 2 کلیک کنید

1016 گام به گام تا اندیشه ترم 1 رقیه صولتی 1 شنبه 15:15 1100000 1 کلیک کنید

1011 نقاشی ترم 1 فاطمه مداحی 1 شنبه 15:15 1100000 -2 کلیک کنید

1009 گام به گام تا اندیشه ترم 1 رقیه صولتی 1 شنبه 13:30 1100000 1 کلیک کنید

1213 چرتکه ترم 5 ریحانه جلالی 1 پنجشنبه 15:15 1650000 2 کلیک کنید

0000 تست سیستم - 1 - 1000 -34 کلیک کنید

کد دوره: 1015
عنوان دوره: نمایش خلاق ترم 2
نام مربی: طهورا کریم خانی
زمان: شنبه 15:15
شهریه : 1100000
ظرفیت: 8
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1014
عنوان دوره: روبیک ترم 1
نام مربی: مهدی روشنده
زمان: شنبه 15:15
شهریه : 1650000
ظرفیت: -2
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1012
عنوان دوره: نقاشی ترم 3و4
نام مربی: ندا محققی
زمان: شنبه 15:15
شهریه : 1100000
ظرفیت: 11
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1010
عنوان دوره: کلاژ ترم 3
نام مربی: ندا محققی
زمان: شنبه 15:15
شهریه : 1100000
ظرفیت: 3
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1008
عنوان دوره: خوشنویسی
نام مربی: سیده مریم حسینی
زمان: شنبه 13:30
شهریه : 1100000
ظرفیت: 1
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1007
عنوان دوره: سفال ترم 2
نام مربی: فاطمه مداحی
زمان: شنبه 13:30
شهریه : 1100000
ظرفیت: 4
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1006
عنوان دوره: نقاشی ترم 1
نام مربی: سودابه کرد
زمان: شنبه 13:30
شهریه : 1100000
ظرفیت: 7
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1003
عنوان دوره: کلاژ ترم 1
نام مربی: سودابه کرد
زمان: شنبه ها ساعت 11
شهریه : 1100000
ظرفیت: 2
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1005
عنوان دوره: نمایش خلاق ترم 3
نام مربی: المیرا پارسا
زمان: شنبه 12:45
شهریه : 1100000
ظرفیت: 6
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1004
عنوان دوره: نمایش خلاق ترم 1 -4 الی 6 سال
نام مربی: المیرا پارسا
زمان: شنبه 11:30
شهریه : 1100000
ظرفیت: 11
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1002
عنوان دوره: نمایش خلاق ترم 2
نام مربی: المیرا پارسا
زمان: شنبه ها ساعت 10:15
شهریه : 1100000
ظرفیت: 10
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1179
عنوان دوره: شطرنج مقدماتی 7
نام مربی: داود نعمتی
زمان: پنجشنبه ها ساعت 9
شهریه : 1650000
ظرفیت: 5
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1155
عنوان دوره: سفال ترم 4
نام مربی: فائزه السادات غنی
زمان: چهارشنبه 13:30
شهریه : 1100000
ظرفیت: 7
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1148
عنوان دوره: سفال ترم 2
نام مربی: مریم لواسانی
زمان: چهارشنبه 11
شهریه : 1100000
ظرفیت: 1
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1142
عنوان دوره: کاردستی دوخت نمد
نام مربی: مریم لواسانی
زمان: چهارشنبه 9
شهریه : 1100000
ظرفیت: 5
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1104
عنوان دوره: عروسک ترم 4
نام مربی: مریم لواسانی
زمان: سه شنبه 11
شهریه : 1100000
ظرفیت: 8
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1103
عنوان دوره: سفال ترم 7
نام مربی: فائزه السادات غنی
زمان: سه شنبه 11
شهریه : 1100000
ظرفیت: 7
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1100
عنوان دوره: نقاشی ترم 1
نام مربی: لیلا غفاری
زمان: سه شنبه 9
شهریه : 1100000
ظرفیت: 0
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1099
عنوان دوره: نقاشی ترم 12
نام مربی: غزاله مرصوصی
زمان: سه شنبه 9
شهریه : 1100000
ظرفیت: 8
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1092
عنوان دوره: طراحی
نام مربی: فائزه السادات غنی
زمان: دوشنبه 17
شهریه : 1100000
ظرفیت: 6
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1087
عنوان دوره: روبیک ترم 1
نام مربی: مهدی روشنده
زمان: دوشنبه 15:15
شهریه : 1650000
ظرفیت: 3
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1078
عنوان دوره: سفال چرخ
نام مربی: تکتم حسن پور
زمان: دوشنبه 13:30
شهریه : 1100000
ظرفیت: 2
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1062
عنوان دوره: گام به گام تا اندیشه ترم 2
نام مربی: پروانه کیانیان
زمان: یکشنبه ها ساعت 17
شهریه : 1100000
ظرفیت: 3
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1049
عنوان دوره: چرتکه ترم 2
نام مربی: ریحانه جلالی
زمان: یکشنبه 15:15
شهریه : 1650000
ظرفیت: -5
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1025
عنوان دوره: نقاشی ترم 7
نام مربی: منیژه نوربخش
زمان: یکشنبه 9
شهریه : 1100000
ظرفیت: 2
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1016
عنوان دوره: گام به گام تا اندیشه ترم 1
نام مربی: رقیه صولتی
زمان: شنبه 15:15
شهریه : 1100000
ظرفیت: 1
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1011
عنوان دوره: نقاشی ترم 1
نام مربی: فاطمه مداحی
زمان: شنبه 15:15
شهریه : 1100000
ظرفیت: -2
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1009
عنوان دوره: گام به گام تا اندیشه ترم 1
نام مربی: رقیه صولتی
زمان: شنبه 13:30
شهریه : 1100000
ظرفیت: 1
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1213
عنوان دوره: چرتکه ترم 5
نام مربی: ریحانه جلالی
زمان: پنجشنبه 15:15
شهریه : 1650000
ظرفیت: 2
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 0000
عنوان دوره: تست سیستم
نام مربی: -
زمان: -
شهریه : 1000
ظرفیت: -34
ثبت نام: انتخاب کنید

برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام، این قسمت کلیک کنید.