کد دوره عنوان دوره نام مربی جنسیت
1=بدون محدودیت
2=دختر 3=پسر
زمان شهریه ظرفیت ثبت نام

1048 ویترای زینب بیگدلو 2 یکشنبه 15:15 1100000 0 کلیک کنید

1047 کلاژ ترم 1 سارا حمیدی 1 یکشنبه 15:15 1100000 9 کلیک کنید

1046 چرتکه ترم 3 سیده سارا امیر حسینی 1 یکشنبه 13:30 1650000 7 کلیک کنید

1045 گام به گام تا اندیشه ترم 1 فاطمه وزیری 1 یکشنبه 15:15 1100000 -2 کلیک کنید

1044 سفال ترم 3 فاطمه مداحی 1 یکشنبه 13:30 1100000 7 کلیک کنید

1043 چرتکه ترم 4 ریحانه جلالی 1 یکشنبه 13:30 1650000 1 کلیک کنید

1042 سفال ترم 1 فاطمه مداحی 1 یکشنبه 13:30 1100000 -1 کلیک کنید

1041 تصویر سازی ترم 4و5 غزاله مرصوصی 1 یکشنبه 13:30 1100000 0 کلیک کنید

1040 نقاشی ترم 1 سارا حمیدی 1 یکشنبه 13:30 1100000 -2 کلیک کنید

1039 گام به گام تا اندیشه فاطمه وزیری 1 یکشنبه 12:30 1100000 4 کلیک کنید

1038 بازی خلاق ترم 3 مهدی مقیمی 1 یکشنبه 12:30 1100000 -4 کلیک کنید

1037 چرتکه ترم 1 ریحانه جلالی 1 یکشنبه 12:30 1650000 -4 کلیک کنید

1036 چرتکه ترم 1 سیده سارا امیر حسینی 1 یکشنبه 11 1650000 -10 کلیک کنید

1035 بازی خلاق ترم 3 مهدی مقیمی 1 یکشنبه 11:15 1100000 -11 کلیک کنید

1034 خوشنویسی سیده مریم حسینی 1 یکشنبه 11 1100000 -11 کلیک کنید

1032 نقاشی ترم 4 سمیه مرادی 1 یکشنبه 11 1100000 4 کلیک کنید

1031 نقاشی ترم 1 منیژه نوربخش 1 یکشنبه 11 1100000 -18 کلیک کنید

1030 کلاژ ترم 1 سارا حمیدی 1 یکشنبه 11 1100000 0 کلیک کنید

1029 چرتکه ترم 1 سیده سارا امیر حسینی 1 یکشنبه 9 1650000 -8 کلیک کنید

1028 بازی خلاق ترم 1 مهدی مقیمی 1 یکشنبه 10 1100000 2 کلیک کنید

1027 بازی خلاق ترم 2 مهدی مقیمی 1 یکشنبه 9 1100000 -9 کلیک کنید

1026 عروسک سازی ترم 1 سیده مریم حسینی 1 یکشنبه 9 1100000 -1 کلیک کنید

1024 سفال ترم 1 سپیده صالحی 1 یکشنبه 9 1100000 5 کلیک کنید

1023 نقاشی ترم 2 سمیه مرادی 1 یکشنبه 9 1100000 1 کلیک کنید

1022 گام به گام تا اندیشه ترم 3 رقیه صولتی 1 شنبه 17 1100000 4 کلیک کنید

1021 نمایش خلاق ترم1- 7 الی 10 سال طهورا کریم خانی 1 شنبه 17 1100000 9 کلیک کنید

1020 خوشنویسی سیده مریم حسینی 2 شنبه 17 1100000 6 کلیک کنید

1019 سفال ترم 1 فاطمه مداحی 1 شنبه 17 1100000 -7 کلیک کنید

1018 نقاشی ترم 2 ندا محققی 1 شنبه 17 1100000 0 کلیک کنید

1017 کلاژ ترم 2 ندا محققی 1 شنبه 17 1100000 11 کلیک کنید

کد دوره: 1048
عنوان دوره: ویترای
نام مربی: زینب بیگدلو
زمان: یکشنبه 15:15
شهریه : 1100000
ظرفیت: 0
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1047
عنوان دوره: کلاژ ترم 1
نام مربی: سارا حمیدی
زمان: یکشنبه 15:15
شهریه : 1100000
ظرفیت: 9
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1046
عنوان دوره: چرتکه ترم 3
نام مربی: سیده سارا امیر حسینی
زمان: یکشنبه 13:30
شهریه : 1650000
ظرفیت: 7
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1045
عنوان دوره: گام به گام تا اندیشه ترم 1
نام مربی: فاطمه وزیری
زمان: یکشنبه 15:15
شهریه : 1100000
ظرفیت: -2
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1044
عنوان دوره: سفال ترم 3
نام مربی: فاطمه مداحی
زمان: یکشنبه 13:30
شهریه : 1100000
ظرفیت: 7
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1043
عنوان دوره: چرتکه ترم 4
نام مربی: ریحانه جلالی
زمان: یکشنبه 13:30
شهریه : 1650000
ظرفیت: 1
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1042
عنوان دوره: سفال ترم 1
نام مربی: فاطمه مداحی
زمان: یکشنبه 13:30
شهریه : 1100000
ظرفیت: -1
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1041
عنوان دوره: تصویر سازی ترم 4و5
نام مربی: غزاله مرصوصی
زمان: یکشنبه 13:30
شهریه : 1100000
ظرفیت: 0
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1040
عنوان دوره: نقاشی ترم 1
نام مربی: سارا حمیدی
زمان: یکشنبه 13:30
شهریه : 1100000
ظرفیت: -2
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1039
عنوان دوره: گام به گام تا اندیشه
نام مربی: فاطمه وزیری
زمان: یکشنبه 12:30
شهریه : 1100000
ظرفیت: 4
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1038
عنوان دوره: بازی خلاق ترم 3
نام مربی: مهدی مقیمی
زمان: یکشنبه 12:30
شهریه : 1100000
ظرفیت: -4
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1037
عنوان دوره: چرتکه ترم 1
نام مربی: ریحانه جلالی
زمان: یکشنبه 12:30
شهریه : 1650000
ظرفیت: -4
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1036
عنوان دوره: چرتکه ترم 1
نام مربی: سیده سارا امیر حسینی
زمان: یکشنبه 11
شهریه : 1650000
ظرفیت: -10
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1035
عنوان دوره: بازی خلاق ترم 3
نام مربی: مهدی مقیمی
زمان: یکشنبه 11:15
شهریه : 1100000
ظرفیت: -11
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1034
عنوان دوره: خوشنویسی
نام مربی: سیده مریم حسینی
زمان: یکشنبه 11
شهریه : 1100000
ظرفیت: -11
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1032
عنوان دوره: نقاشی ترم 4
نام مربی: سمیه مرادی
زمان: یکشنبه 11
شهریه : 1100000
ظرفیت: 4
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1031
عنوان دوره: نقاشی ترم 1
نام مربی: منیژه نوربخش
زمان: یکشنبه 11
شهریه : 1100000
ظرفیت: -18
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1030
عنوان دوره: کلاژ ترم 1
نام مربی: سارا حمیدی
زمان: یکشنبه 11
شهریه : 1100000
ظرفیت: 0
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1029
عنوان دوره: چرتکه ترم 1
نام مربی: سیده سارا امیر حسینی
زمان: یکشنبه 9
شهریه : 1650000
ظرفیت: -8
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1028
عنوان دوره: بازی خلاق ترم 1
نام مربی: مهدی مقیمی
زمان: یکشنبه 10
شهریه : 1100000
ظرفیت: 2
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1027
عنوان دوره: بازی خلاق ترم 2
نام مربی: مهدی مقیمی
زمان: یکشنبه 9
شهریه : 1100000
ظرفیت: -9
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1026
عنوان دوره: عروسک سازی ترم 1
نام مربی: سیده مریم حسینی
زمان: یکشنبه 9
شهریه : 1100000
ظرفیت: -1
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1024
عنوان دوره: سفال ترم 1
نام مربی: سپیده صالحی
زمان: یکشنبه 9
شهریه : 1100000
ظرفیت: 5
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1023
عنوان دوره: نقاشی ترم 2
نام مربی: سمیه مرادی
زمان: یکشنبه 9
شهریه : 1100000
ظرفیت: 1
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1022
عنوان دوره: گام به گام تا اندیشه ترم 3
نام مربی: رقیه صولتی
زمان: شنبه 17
شهریه : 1100000
ظرفیت: 4
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1021
عنوان دوره: نمایش خلاق ترم1- 7 الی 10 سال
نام مربی: طهورا کریم خانی
زمان: شنبه 17
شهریه : 1100000
ظرفیت: 9
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1020
عنوان دوره: خوشنویسی
نام مربی: سیده مریم حسینی
زمان: شنبه 17
شهریه : 1100000
ظرفیت: 6
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1019
عنوان دوره: سفال ترم 1
نام مربی: فاطمه مداحی
زمان: شنبه 17
شهریه : 1100000
ظرفیت: -7
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1018
عنوان دوره: نقاشی ترم 2
نام مربی: ندا محققی
زمان: شنبه 17
شهریه : 1100000
ظرفیت: 0
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1017
عنوان دوره: کلاژ ترم 2
نام مربی: ندا محققی
زمان: شنبه 17
شهریه : 1100000
ظرفیت: 11
ثبت نام: انتخاب کنید

برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام، این قسمت کلیک کنید.