کد دوره عنوان دوره نام مربی جنسیت
1=بدون محدودیت
2=دختر 3=پسر
زمان شهریه ظرفیت ثبت نام

1253 عکاسی مقدماتی علیرضا کریمی صارمی 3 دوشنبه 13-11 3000000 14 کلیک کنید

1252 تصویر سازی مقدماتی . مجاوری 3 دوشنبه 9-11 3000000 15 کلیک کنید

1251 عکاسی پیشرفته علیرضا کریمی صارمی 2 دوشنبه 9-11 3000000 8 کلیک کنید

1267 قصه گویی (ویژه والدین) پاییزه طاهری 1 یکشنبه 10/30 الی 8/30 3000000 12 کلیک کنید

1250 داستان مقدماتی شراره هاشم دباغیان 1 یکشنبه 16-18 3000000 6 کلیک کنید

1249 تئاتر و بازیگری (ترم 5) داوود کیانیان 1 یکشنبه 18-16 3000000 11 کلیک کنید

1248 عروسک سازی و خلق آرزوها 1 بهناز مهدی خواه 1 یکشنبه 18-16 3000000 12 کلیک کنید

1247 شعر طنز رضا احسانی پور 2 یکشنبه 16-14 3000000 12 کلیک کنید

1246 عروسک سازی و خلق آرزوها 1 بهناز مهدی خواه 3 یکشنبه 16-14 3000000 12 کلیک کنید

1245 سرود،سلفژ و صداسازی . عبدالهی 2 یکشنبه 13-11 3000000 11 کلیک کنید

1244 عروسک سازی و خلق آرزوها 11-8 ساله بهناز مهدی خواه 1 یکشنبه 13-11 3000000 10 کلیک کنید

1243 نمایشنامه نویسی مقدماتی بهرام جلالی پور 2 یکشنبه 11-9 3000000 11 کلیک کنید

1242 عروسک سازی و خلق آرزوها 1 بهناز مهدی خواه 2 یکشنبه 11-9 3000000 10 کلیک کنید

1241 شاهنامه خوانی مقدماتی مریم عباسی 3 شنبه 18-16 3000000 12 کلیک کنید

1240 داستان پیشرفته (پیش نیاز داستان مقدماتی) فرزانه رحمانی 3 شنبه 18-16 3000000 12 کلیک کنید

1238 قصه گویی زاهد بیگی 3 شنبه 16-14 3000000 12 کلیک کنید

1237 قصه گویی زاهد بیگی 2 شنبه 16-14 3000000 11 کلیک کنید

1236 رباتیک مسیر یاب و نوریاب 8-11 ساله(پیشرفته) خانم طبسی 1 شنبه 14-16 5020000 12 کلیک کنید

1235 ربات آتشنشان8-11 ساله(میانی) خانم طبسی 1 شنبه ساعت 11 الی 13 3920000 12 کلیک کنید

1234 ربایتک خانم طبسی 1 شنبه ساعت 11-9 2800000 12 کلیک کنید

1232 نقاشی زینب بیگدلو 1 یکشنبه ساعت 11:00 1100000 6 کلیک کنید

1119 ساخت عروسک ترم 2 مریم لواسانی 1 سه شنبه 15:15 1100000 -1 کلیک کنید

105 بسته آموزشی مختلط گروهی 1 - 14000000 7 کلیک کنید

104 بسته آموزشی مختلط گروهی 1 - 14000000 1 کلیک کنید

103 بسته آموزشی پسران گروهی 3 - 14000000 6 کلیک کنید

102 بسته آموزشی پسران گروهی 3 - 14000000 3 کلیک کنید

101 بسته آموزشی دختران گروهی 2 - 14000000 7 کلیک کنید

100 بسته آموزشی دختران گروهی 2 - 14000000 -1 کلیک کنید

1060 خوشنویسی سیده مریم حسینی 1 یکشنبه ها ساعت 17 1100000 7 کلیک کنید

1061 گام به گام تا اندیشه ترم 1 فاطمه وزیری 1 یکشنبه ها ساعت 17 1100000 3 کلیک کنید

کد دوره: 1253
عنوان دوره: عکاسی مقدماتی
نام مربی: علیرضا کریمی صارمی
زمان: دوشنبه 13-11
شهریه : 3000000
ظرفیت: 14
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1252
عنوان دوره: تصویر سازی مقدماتی
نام مربی: . مجاوری
زمان: دوشنبه 9-11
شهریه : 3000000
ظرفیت: 15
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1251
عنوان دوره: عکاسی پیشرفته
نام مربی: علیرضا کریمی صارمی
زمان: دوشنبه 9-11
شهریه : 3000000
ظرفیت: 8
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1267
عنوان دوره: قصه گویی (ویژه والدین)
نام مربی: پاییزه طاهری
زمان: یکشنبه 10/30 الی 8/30
شهریه : 3000000
ظرفیت: 12
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1250
عنوان دوره: داستان مقدماتی
نام مربی: شراره هاشم دباغیان
زمان: یکشنبه 16-18
شهریه : 3000000
ظرفیت: 6
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1249
عنوان دوره: تئاتر و بازیگری (ترم 5)
نام مربی: داوود کیانیان
زمان: یکشنبه 18-16
شهریه : 3000000
ظرفیت: 11
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1248
عنوان دوره: عروسک سازی و خلق آرزوها 1
نام مربی: بهناز مهدی خواه
زمان: یکشنبه 18-16
شهریه : 3000000
ظرفیت: 12
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1247
عنوان دوره: شعر طنز
نام مربی: رضا احسانی پور
زمان: یکشنبه 16-14
شهریه : 3000000
ظرفیت: 12
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1246
عنوان دوره: عروسک سازی و خلق آرزوها 1
نام مربی: بهناز مهدی خواه
زمان: یکشنبه 16-14
شهریه : 3000000
ظرفیت: 12
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1245
عنوان دوره: سرود،سلفژ و صداسازی
نام مربی: . عبدالهی
زمان: یکشنبه 13-11
شهریه : 3000000
ظرفیت: 11
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1244
عنوان دوره: عروسک سازی و خلق آرزوها 11-8 ساله
نام مربی: بهناز مهدی خواه
زمان: یکشنبه 13-11
شهریه : 3000000
ظرفیت: 10
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1243
عنوان دوره: نمایشنامه نویسی مقدماتی
نام مربی: بهرام جلالی پور
زمان: یکشنبه 11-9
شهریه : 3000000
ظرفیت: 11
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1242
عنوان دوره: عروسک سازی و خلق آرزوها 1
نام مربی: بهناز مهدی خواه
زمان: یکشنبه 11-9
شهریه : 3000000
ظرفیت: 10
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1241
عنوان دوره: شاهنامه خوانی مقدماتی
نام مربی: مریم عباسی
زمان: شنبه 18-16
شهریه : 3000000
ظرفیت: 12
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1240
عنوان دوره: داستان پیشرفته (پیش نیاز داستان مقدماتی)
نام مربی: فرزانه رحمانی
زمان: شنبه 18-16
شهریه : 3000000
ظرفیت: 12
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1238
عنوان دوره: قصه گویی
نام مربی: زاهد بیگی
زمان: شنبه 16-14
شهریه : 3000000
ظرفیت: 12
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1237
عنوان دوره: قصه گویی
نام مربی: زاهد بیگی
زمان: شنبه 16-14
شهریه : 3000000
ظرفیت: 11
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1236
عنوان دوره: رباتیک مسیر یاب و نوریاب 8-11 ساله(پیشرفته)
نام مربی: خانم طبسی
زمان: شنبه 14-16
شهریه : 5020000
ظرفیت: 12
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1235
عنوان دوره: ربات آتشنشان8-11 ساله(میانی)
نام مربی: خانم طبسی
زمان: شنبه ساعت 11 الی 13
شهریه : 3920000
ظرفیت: 12
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1234
عنوان دوره: ربایتک
نام مربی: خانم طبسی
زمان: شنبه ساعت 11-9
شهریه : 2800000
ظرفیت: 12
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1232
عنوان دوره: نقاشی
نام مربی: زینب بیگدلو
زمان: یکشنبه ساعت 11:00
شهریه : 1100000
ظرفیت: 6
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1119
عنوان دوره: ساخت عروسک ترم 2
نام مربی: مریم لواسانی
زمان: سه شنبه 15:15
شهریه : 1100000
ظرفیت: -1
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 105
عنوان دوره: بسته آموزشی مختلط
نام مربی: گروهی
زمان: -
شهریه : 14000000
ظرفیت: 7
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 104
عنوان دوره: بسته آموزشی مختلط
نام مربی: گروهی
زمان: -
شهریه : 14000000
ظرفیت: 1
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 103
عنوان دوره: بسته آموزشی پسران
نام مربی: گروهی
زمان: -
شهریه : 14000000
ظرفیت: 6
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 102
عنوان دوره: بسته آموزشی پسران
نام مربی: گروهی
زمان: -
شهریه : 14000000
ظرفیت: 3
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 101
عنوان دوره: بسته آموزشی دختران
نام مربی: گروهی
زمان: -
شهریه : 14000000
ظرفیت: 7
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 100
عنوان دوره: بسته آموزشی دختران
نام مربی: گروهی
زمان: -
شهریه : 14000000
ظرفیت: -1
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1060
عنوان دوره: خوشنویسی
نام مربی: سیده مریم حسینی
زمان: یکشنبه ها ساعت 17
شهریه : 1100000
ظرفیت: 7
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1061
عنوان دوره: گام به گام تا اندیشه ترم 1
نام مربی: فاطمه وزیری
زمان: یکشنبه ها ساعت 17
شهریه : 1100000
ظرفیت: 3
ثبت نام: انتخاب کنید