کد دوره عنوان دوره نام مربی جنسیت
1=بدون محدودیت
2=دختر 3=پسر
زمان شهریه ظرفیت ثبت نام

1226 نقاشی ترم 1 منیژه نوربخش 1 یکشنبه ها ساعت 13:30 1100000 0 کلیک کنید

1225 شطرنج آمادگی ۱ داود نعمتی 1 چهارشنبه ها 14 1650000 3 کلیک کنید

1156 کاردستی ترم 3 - طلیفی 1 چهارشنبه ساعت 13:30 1100000 10 کلیک کنید

1149 کاردستی با جاگورتا ترم 1 - طلیفی 1 چهارشنبه ها ساعت 11 1100000 2 کلیک کنید

1153 شطرنج نو آموز داود نعمتی 1 چهارشنبه ها ساعت 12:30 1650000 -1 کلیک کنید

1161 نقاشی ترم 1و2 - طلیفی 1 چهارشنبه ساعت 15:15 1100000 2 کلیک کنید

1141 ماسک سازی ترم 1 - طلیفی 1 چهارشنبه ها ساعت 9 1100000 0 کلیک کنید

1139 نقاشی ترم 1 فائزه السادات غنی 1 چهارشنبه 9 1100000 -7 کلیک کنید

1132 نقاشی ترم 6 سپیده صالحی 1 سه شنبه 17 1100000 10 کلیک کنید

1129 طراحی فائزه السادات غنی 3 سه شنبه 17 1100000 6 کلیک کنید

1127 شعر و قصه ترم 5 سمیه طارمی 1 سه شنبه 15:15 1100000 5 کلیک کنید

1122 نقاشی ترم 6 عارفه مهابادی 1 سه شنبه 15:15 1100000 6 کلیک کنید

1116 شعر و قصه ترم 1 سمیه طارمی 1 سه شنبه 13:30 1100000 4 کلیک کنید

1114 نقاشی ترم 3 عارفه مهابادی 1 سه شنبه 13:30 1100000 7 کلیک کنید

1106 کلاژ ترم 1 شیما شاهیکار 1 سه شنبه 11 1100000 -7 کلیک کنید

1105 نقاشی ترم 4 سپیده صالحی 1 سه شنبه 11 1100000 10 کلیک کنید

1096 روبیک پیشرفته مهدی روشنده 1 دوشنبه ها ساعت 17 1650000 4 کلیک کنید

1095 دومینو مریم لواسانی 3 دوشنبه 17 1100000 9 کلیک کنید

1080 ملیله کاغذی مریم لواسانی 2 دوشنبه 13:30 1100000 5 کلیک کنید

1064 طراحی فائزه السادات غنی 2 دوشنبه 9 1100000 4 کلیک کنید

1063 چرتکه ترم 7 سیده سارا امیر حسینی 1 یکشنبه ها ساعت 17 1650000 4 کلیک کنید

1059 طراحی ترم 1 سپیده صالحی 2 یکشنبه ها ساعت 17 1100000 1 کلیک کنید

1058 ساخت زیور آلات فاطمه مداحی 2 یکشنبه ها ساعت 17 1100000 5 کلیک کنید

1057 سرامیک زینب بیگدلو 2 یکشنبه ها ساعت 17 1100000 11 کلیک کنید

1056 نقاشی ترم 1 سارا حمیدی 1 یکشنبه ها ساعت 17 1100000 -11 کلیک کنید

1054 بازی خلاق ترم 2 مهدی مقیمی 1 یکشنبه ها ساعت 15:15 1100000 -7 کلیک کنید

1053 گام به گام تا اندیشه ترم 2 فاطمه وزیری 1 یکشنبه ها ساعت 13:30 1100000 -2 کلیک کنید

1052 خوشنویسی سیده مریم حسینی 3 یکشنبه 15:15 1100000 7 کلیک کنید

1051 سفال ترم 1 سپیده صالحی 1 یکشنبه 15:15 1100000 0 کلیک کنید

1050 سفال ترم 2 فاطمه مداحی 1 یکشنبه 15:15 1100000 3 کلیک کنید

کد دوره: 1226
عنوان دوره: نقاشی ترم 1
نام مربی: منیژه نوربخش
زمان: یکشنبه ها ساعت 13:30
شهریه : 1100000
ظرفیت: 0
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1225
عنوان دوره: شطرنج آمادگی ۱
نام مربی: داود نعمتی
زمان: چهارشنبه ها 14
شهریه : 1650000
ظرفیت: 3
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1156
عنوان دوره: کاردستی ترم 3
نام مربی: - طلیفی
زمان: چهارشنبه ساعت 13:30
شهریه : 1100000
ظرفیت: 10
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1149
عنوان دوره: کاردستی با جاگورتا ترم 1
نام مربی: - طلیفی
زمان: چهارشنبه ها ساعت 11
شهریه : 1100000
ظرفیت: 2
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1153
عنوان دوره: شطرنج نو آموز
نام مربی: داود نعمتی
زمان: چهارشنبه ها ساعت 12:30
شهریه : 1650000
ظرفیت: -1
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1161
عنوان دوره: نقاشی ترم 1و2
نام مربی: - طلیفی
زمان: چهارشنبه ساعت 15:15
شهریه : 1100000
ظرفیت: 2
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1141
عنوان دوره: ماسک سازی ترم 1
نام مربی: - طلیفی
زمان: چهارشنبه ها ساعت 9
شهریه : 1100000
ظرفیت: 0
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1139
عنوان دوره: نقاشی ترم 1
نام مربی: فائزه السادات غنی
زمان: چهارشنبه 9
شهریه : 1100000
ظرفیت: -7
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1132
عنوان دوره: نقاشی ترم 6
نام مربی: سپیده صالحی
زمان: سه شنبه 17
شهریه : 1100000
ظرفیت: 10
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1129
عنوان دوره: طراحی
نام مربی: فائزه السادات غنی
زمان: سه شنبه 17
شهریه : 1100000
ظرفیت: 6
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1127
عنوان دوره: شعر و قصه ترم 5
نام مربی: سمیه طارمی
زمان: سه شنبه 15:15
شهریه : 1100000
ظرفیت: 5
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1122
عنوان دوره: نقاشی ترم 6
نام مربی: عارفه مهابادی
زمان: سه شنبه 15:15
شهریه : 1100000
ظرفیت: 6
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1116
عنوان دوره: شعر و قصه ترم 1
نام مربی: سمیه طارمی
زمان: سه شنبه 13:30
شهریه : 1100000
ظرفیت: 4
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1114
عنوان دوره: نقاشی ترم 3
نام مربی: عارفه مهابادی
زمان: سه شنبه 13:30
شهریه : 1100000
ظرفیت: 7
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1106
عنوان دوره: کلاژ ترم 1
نام مربی: شیما شاهیکار
زمان: سه شنبه 11
شهریه : 1100000
ظرفیت: -7
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1105
عنوان دوره: نقاشی ترم 4
نام مربی: سپیده صالحی
زمان: سه شنبه 11
شهریه : 1100000
ظرفیت: 10
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1096
عنوان دوره: روبیک پیشرفته
نام مربی: مهدی روشنده
زمان: دوشنبه ها ساعت 17
شهریه : 1650000
ظرفیت: 4
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1095
عنوان دوره: دومینو
نام مربی: مریم لواسانی
زمان: دوشنبه 17
شهریه : 1100000
ظرفیت: 9
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1080
عنوان دوره: ملیله کاغذی
نام مربی: مریم لواسانی
زمان: دوشنبه 13:30
شهریه : 1100000
ظرفیت: 5
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1064
عنوان دوره: طراحی
نام مربی: فائزه السادات غنی
زمان: دوشنبه 9
شهریه : 1100000
ظرفیت: 4
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1063
عنوان دوره: چرتکه ترم 7
نام مربی: سیده سارا امیر حسینی
زمان: یکشنبه ها ساعت 17
شهریه : 1650000
ظرفیت: 4
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1059
عنوان دوره: طراحی ترم 1
نام مربی: سپیده صالحی
زمان: یکشنبه ها ساعت 17
شهریه : 1100000
ظرفیت: 1
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1058
عنوان دوره: ساخت زیور آلات
نام مربی: فاطمه مداحی
زمان: یکشنبه ها ساعت 17
شهریه : 1100000
ظرفیت: 5
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1057
عنوان دوره: سرامیک
نام مربی: زینب بیگدلو
زمان: یکشنبه ها ساعت 17
شهریه : 1100000
ظرفیت: 11
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1056
عنوان دوره: نقاشی ترم 1
نام مربی: سارا حمیدی
زمان: یکشنبه ها ساعت 17
شهریه : 1100000
ظرفیت: -11
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1054
عنوان دوره: بازی خلاق ترم 2
نام مربی: مهدی مقیمی
زمان: یکشنبه ها ساعت 15:15
شهریه : 1100000
ظرفیت: -7
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1053
عنوان دوره: گام به گام تا اندیشه ترم 2
نام مربی: فاطمه وزیری
زمان: یکشنبه ها ساعت 13:30
شهریه : 1100000
ظرفیت: -2
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1052
عنوان دوره: خوشنویسی
نام مربی: سیده مریم حسینی
زمان: یکشنبه 15:15
شهریه : 1100000
ظرفیت: 7
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1051
عنوان دوره: سفال ترم 1
نام مربی: سپیده صالحی
زمان: یکشنبه 15:15
شهریه : 1100000
ظرفیت: 0
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1050
عنوان دوره: سفال ترم 2
نام مربی: فاطمه مداحی
زمان: یکشنبه 15:15
شهریه : 1100000
ظرفیت: 3
ثبت نام: انتخاب کنید

برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام، این قسمت کلیک کنید.