کد دوره عنوان دوره نام مربی جنسیت
1=بدون محدودیت
2=دختر 3=پسر
زمان شهریه ظرفیت ثبت نام

1285 نقاشی ۶-۴ ساله ترم ۱ فاطمه مداحی 1 شنبه ساعت 9:30 الی 10:45 1100000 10 کلیک کنید

1284 نمایش خلاق 6-4 ساله ترم 1 المیرا پارسا 1 شنبه ساعت 9:30 الی 10:45 1100000 6 کلیک کنید

1283 مهارت روابط مثبت مهدی ملک محمد 1 دوشنبه و چهارشنبه 15.30 الی 17 800000 6 کلیک کنید

1279 مهارت خودباوری مهدی ملک محمد 1 یکشنبه و سه شنبه 15.30 الی 17 800000 1 کلیک کنید

1282 مهارت خوش بینی مهدی ملک محمد 1 دوشنبه و چهارشنبه 13.30-15 800000 3 کلیک کنید

1278 مهارت معنویت مهدی ملک محمد 1 یکشنبه و سه شنبه ساعت 13.30 الی 15 800000 8 کلیک کنید

1281 مهارت امید مهدی ملک محمد 1 دوشنبه و چهارشنبه ساعت 11 -12.30 800000 2 کلیک کنید

1277 مهارت شادی و نشاط مهدی ملک محمد 1 یکشنبه و سه شنبه 11-12.30 800000 1 کلیک کنید

1280 مهارت جرات مندی مهدی ملک محمد 1 دوشنبه و چهارشنبه ساعت 9-10.30 800000 6 کلیک کنید

1276 مهارت هوش هیجانی مهدی ملک محمد 1 یکشنبه و سه شنبه 9 الی 10.30 800000 10 کلیک کنید

1275 شطرنج نوآموز محمدنقی ابراهیم زاده 1 سه شنبه 14:00 1650000 9 کلیک کنید

1274 شطرنج نواموز 12-8 ساله محمدنقی ابراهیم زاده 1 ساعت 13 1650000 12 کلیک کنید

1272 آتشنشان هوشمند مقدماتی آقای لطفی 3 پنجشنبه 16-14 5020000 15 کلیک کنید

1271 ربات فوتبالیست پیشرفته و نور یاب آقای لطفی 3 پنجشنبه 13-11 3280000 15 کلیک کنید

1270 ربات نور یاب 8-11 ساله(مقدماتی) آقای لطفی 1 پنجشنبه 11-9 2800000 14 کلیک کنید

1269 مجسمه سازی ترم 1 و 2 عبدالعظیم آذرخیل 1 پنجشنبه 11-9 3000000 12 کلیک کنید

1268 شعر پیشرفته عبدالجبار کاکایی 2 چهارشنبه 18-16 3000000 15 کلیک کنید

1266 بازیگری مقدماتی سامی صالحی ثابت 3 چهارشنبه 11-13 3000000 7 کلیک کنید

1265 بازیگری مقدماتی سامی صالحی ثابت 2 چهارشنبه 11-9 3000000 5 کلیک کنید

1264 شعر پیشرفته (پیش نیاز شعر مقدماتی) عبدالجبار کاکایی 2 سه شنبه 18-16 3000000 15 کلیک کنید

1263 قصه گویی الهام دارابی 1 سه شنبه 18-16 3000000 11 کلیک کنید

1262 شعر طنز رضا احسانی پور 3 سه شنبه 16-14 3000000 15 کلیک کنید

1261 مسیریاب و نوریاب هوشمند پیشرفته . محبی 3 سه شنبه 16-14 5020000 11 کلیک کنید

1260 ربات فوتبالیست پیشرفته و نوریاب . محبی 3 سه شنبه 13-11 3280000 12 کلیک کنید

1259 سرود،سلفیژ،صداسازی عبدالهی 3 سه شنبه 13-11 3000000 14 کلیک کنید

1258 ربات فوتبالیست پیشرفته و نوریاب . محبی 2 سه شنبه 11-9 3280000 12 کلیک کنید

1257 نمایشنامه نویسی مقدماتی بهرام جلالی پور 3 سه شنبه 11-9 3000000 15 کلیک کنید

1256 شاهنامه خوانی مقدماتی مریم عباسی 2 دوشنبه 18-16 3000000 14 کلیک کنید

1255 داستان پیشرفته فرزانه رحمانی 3 دوشنبه 18-16 3000000 15 کلیک کنید

1254 تصویر سازی مقدماتی رضا مجاوری 2 دوشنبه 13-11 3000000 13 کلیک کنید

کد دوره: 1285
عنوان دوره: نقاشی ۶-۴ ساله ترم ۱
نام مربی: فاطمه مداحی
زمان: شنبه ساعت 9:30 الی 10:45
شهریه : 1100000
ظرفیت: 10
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1284
عنوان دوره: نمایش خلاق 6-4 ساله ترم 1
نام مربی: المیرا پارسا
زمان: شنبه ساعت 9:30 الی 10:45
شهریه : 1100000
ظرفیت: 6
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1283
عنوان دوره: مهارت روابط مثبت
نام مربی: مهدی ملک محمد
زمان: دوشنبه و چهارشنبه 15.30 الی 17
شهریه : 800000
ظرفیت: 6
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1279
عنوان دوره: مهارت خودباوری
نام مربی: مهدی ملک محمد
زمان: یکشنبه و سه شنبه 15.30 الی 17
شهریه : 800000
ظرفیت: 1
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1282
عنوان دوره: مهارت خوش بینی
نام مربی: مهدی ملک محمد
زمان: دوشنبه و چهارشنبه 13.30-15
شهریه : 800000
ظرفیت: 3
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1278
عنوان دوره: مهارت معنویت
نام مربی: مهدی ملک محمد
زمان: یکشنبه و سه شنبه ساعت 13.30 الی 15
شهریه : 800000
ظرفیت: 8
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1281
عنوان دوره: مهارت امید
نام مربی: مهدی ملک محمد
زمان: دوشنبه و چهارشنبه ساعت 11 -12.30
شهریه : 800000
ظرفیت: 2
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1277
عنوان دوره: مهارت شادی و نشاط
نام مربی: مهدی ملک محمد
زمان: یکشنبه و سه شنبه 11-12.30
شهریه : 800000
ظرفیت: 1
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1280
عنوان دوره: مهارت جرات مندی
نام مربی: مهدی ملک محمد
زمان: دوشنبه و چهارشنبه ساعت 9-10.30
شهریه : 800000
ظرفیت: 6
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1276
عنوان دوره: مهارت هوش هیجانی
نام مربی: مهدی ملک محمد
زمان: یکشنبه و سه شنبه 9 الی 10.30
شهریه : 800000
ظرفیت: 10
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1275
عنوان دوره: شطرنج نوآموز
نام مربی: محمدنقی ابراهیم زاده
زمان: سه شنبه 14:00
شهریه : 1650000
ظرفیت: 9
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1274
عنوان دوره: شطرنج نواموز 12-8 ساله
نام مربی: محمدنقی ابراهیم زاده
زمان: ساعت 13
شهریه : 1650000
ظرفیت: 12
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1272
عنوان دوره: آتشنشان هوشمند مقدماتی
نام مربی: آقای لطفی
زمان: پنجشنبه 16-14
شهریه : 5020000
ظرفیت: 15
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1271
عنوان دوره: ربات فوتبالیست پیشرفته و نور یاب
نام مربی: آقای لطفی
زمان: پنجشنبه 13-11
شهریه : 3280000
ظرفیت: 15
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1270
عنوان دوره: ربات نور یاب 8-11 ساله(مقدماتی)
نام مربی: آقای لطفی
زمان: پنجشنبه 11-9
شهریه : 2800000
ظرفیت: 14
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1269
عنوان دوره: مجسمه سازی ترم 1 و 2
نام مربی: عبدالعظیم آذرخیل
زمان: پنجشنبه 11-9
شهریه : 3000000
ظرفیت: 12
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1268
عنوان دوره: شعر پیشرفته
نام مربی: عبدالجبار کاکایی
زمان: چهارشنبه 18-16
شهریه : 3000000
ظرفیت: 15
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1266
عنوان دوره: بازیگری مقدماتی
نام مربی: سامی صالحی ثابت
زمان: چهارشنبه 11-13
شهریه : 3000000
ظرفیت: 7
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1265
عنوان دوره: بازیگری مقدماتی
نام مربی: سامی صالحی ثابت
زمان: چهارشنبه 11-9
شهریه : 3000000
ظرفیت: 5
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1264
عنوان دوره: شعر پیشرفته (پیش نیاز شعر مقدماتی)
نام مربی: عبدالجبار کاکایی
زمان: سه شنبه 18-16
شهریه : 3000000
ظرفیت: 15
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1263
عنوان دوره: قصه گویی
نام مربی: الهام دارابی
زمان: سه شنبه 18-16
شهریه : 3000000
ظرفیت: 11
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1262
عنوان دوره: شعر طنز
نام مربی: رضا احسانی پور
زمان: سه شنبه 16-14
شهریه : 3000000
ظرفیت: 15
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1261
عنوان دوره: مسیریاب و نوریاب هوشمند پیشرفته
نام مربی: . محبی
زمان: سه شنبه 16-14
شهریه : 5020000
ظرفیت: 11
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1260
عنوان دوره: ربات فوتبالیست پیشرفته و نوریاب
نام مربی: . محبی
زمان: سه شنبه 13-11
شهریه : 3280000
ظرفیت: 12
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1259
عنوان دوره: سرود،سلفیژ،صداسازی
نام مربی: عبدالهی
زمان: سه شنبه 13-11
شهریه : 3000000
ظرفیت: 14
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1258
عنوان دوره: ربات فوتبالیست پیشرفته و نوریاب
نام مربی: . محبی
زمان: سه شنبه 11-9
شهریه : 3280000
ظرفیت: 12
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1257
عنوان دوره: نمایشنامه نویسی مقدماتی
نام مربی: بهرام جلالی پور
زمان: سه شنبه 11-9
شهریه : 3000000
ظرفیت: 15
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1256
عنوان دوره: شاهنامه خوانی مقدماتی
نام مربی: مریم عباسی
زمان: دوشنبه 18-16
شهریه : 3000000
ظرفیت: 14
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1255
عنوان دوره: داستان پیشرفته
نام مربی: فرزانه رحمانی
زمان: دوشنبه 18-16
شهریه : 3000000
ظرفیت: 15
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1254
عنوان دوره: تصویر سازی مقدماتی
نام مربی: رضا مجاوری
زمان: دوشنبه 13-11
شهریه : 3000000
ظرفیت: 13
ثبت نام: انتخاب کنید