کد دوره عنوان دوره نام مربی جنسیت
1=بدون محدودیت
2=دختر 3=پسر
زمان شهریه ظرفیت ثبت نام

1318 شعر و قصه 4-5 ساله ترم 2 سمیه طارمی 1 دوشنبه ساعت 9 1100000 9 کلیک کنید

1469 نقاشی 4-6 ساله ترم 3 سودابه کرد 1 یکشنبه ساعت 16:15 الی 17:30 1100000 6 کلیک کنید

1317 سفال 4-6 ساله ترم 2 فاطمه مداحی 1 یکشنبه ساعت 16:15 الی 17:30 1100000 11 کلیک کنید

1468 نقاشی 4-6 ساله ترم 1 سودابه کرد 1 یکشنبه ساعت 14:45 الی 16 1100000 6 کلیک کنید

1315 بازی خلاق 7-10 ساله ترم 1 مهدی مقیمی 1 پنج شنبه هاساعت 13:45 1100000 4 کلیک کنید

1314 سفال 4-6 ساله ترم 3 و 4 فاطمه مداحی 1 یکشنبه ساعت 14:45 الی 16 1100000 12 کلیک کنید

1312 بازی خلاق 4-6 ساله ترم 2 مهدی مقیمی 1 یکشنبه ساعت 14 1100000 11 کلیک کنید

1311 نقاشی 4-6 ساله ترم 2 فاطمه مداحی 1 یکشنبه ساعت 13:15 الی 14:30 1100000 7 کلیک کنید

1309 بازی خلاق 4-6 ساله ترم 1 مهدی مقیمی 1 یکشنبه ساعت 12:30 1100000 13 کلیک کنید

1308 نقاشی 4-6 ساله ترم 3 و 4 فاطمه مداحی 1 یکشنبه ساعت 11 الی 12:10 1100000 10 کلیک کنید

1307 نقاشی 4-6 ساله ترم 1 میترا فرهانی 1 یکشنبه ساعت 11 الی 12:10 1100000 2 کلیک کنید

1306 نقاشی 4-6 ساله ترم 2 منیژه نوربخش 1 یکشنبه ساعت 11 الی 12:10 1100000 -2 کلیک کنید

1305 بازی خلاق ۴-۶ ساله ترم ۲ مهدی مقیمی 1 یکشنبه ساعت ۱۱:۱۵ 1100000 9 کلیک کنید

1304 بازی خلاق ۴-۶ ساله ترم ۱ مهدی مقیمی 1 یکشنبه ساعت ۱۰ 1100000 -1 کلیک کنید

1303 سفال ۴-۶ ساله ترم ۱ فاطمه مداحی 1 یکشنبه ساعت 9:30 الی 10:45 1100000 10 کلیک کنید

1302 نقاشی ۴-۶ ساله ترم ۲ میترا فرهانی 1 یکشنبه ساعت 9:30 الی 10:45 1100000 8 کلیک کنید

1301 نقاشی ۴-۶ ساله ترم ۲ منیژه نوربخش 1 یکشنبه ساعت 9:30 الی 10:45 1100000 5 کلیک کنید

1300 نمایش خلاق ۷-۱۲ ساله ترم1 و ۲ حمید ندیمی 1 شنبه ساعت 15:30 1100000 5 کلیک کنید

1299 گام به گام تا اندیشه ۵-۷ ساله ترم ۳ رقیه صولتی 1 شنبه ساعت 16:15 الی 17:30 1100000 11 کلیک کنید

1298 سفال ۴-۶ ساله ترم ۲ فاطمه مداحی 1 شنبه ساعت 16:15 الی 17:30 1100000 7 کلیک کنید

1296 نمایش خلاق ۴-۶ ساله ترم 1 حمید ندیمی 1 شنبه ساعت 14:30 1100000 0 کلیک کنید

1295 گام به گام تا اندیشه ۵-۷ ساله ترم ۲ رقیه صولتی 1 شنبه ساعت 14:45 الی 16 1100000 11 کلیک کنید

1294 نقاشی ۴-۶ ساله ترم 2 فاطمه مداحی 1 شنبه ساعت 14:45 الی 16 1100000 9 کلیک کنید

1292 نمایش خلاق ۴-۶ ساله ترم 2 حمید ندیمی 1 شنبه ساعت 13:30 1100000 4 کلیک کنید

1291 گام به گام تا اندیشه ۵-۷ ساله ترم ۲ رقیه صولتی 1 شنبه ساعت 13:15 الی 14:30 1100000 9 کلیک کنید

1290 سفال ۴-۶ ساله ترم ۳ فاطمه مداحی 1 شنبه ساعت 13:15 الی 14:30 1100000 8 کلیک کنید

1289 نمایش خلاق ۵-۶ ساله ترم ۳ و ۴ المیرا پارسا 1 شنبه ساعت ۱۱:۳۰ 1100000 12 کلیک کنید

1288 نمایش خلاق ۶-۴ ساله ترم ۲ حمید ندیمی 1 شنبه ساعت 12:30 1100000 8 کلیک کنید

1287 سفال ۶-۴ ساله ترم ۱ فاطمه مداحی 1 شنبه ساعت 11:00 الی 12:10 1100000 6 کلیک کنید

1286 نمایش خلاق ۶-۴ ساله ترم ۲ المیرا پارسا 1 شنبه ساعت 10:15 1100000 11 کلیک کنید

کد دوره: 1318
عنوان دوره: شعر و قصه 4-5 ساله ترم 2
نام مربی: سمیه طارمی
زمان: دوشنبه ساعت 9
شهریه : 1100000
ظرفیت: 9
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1469
عنوان دوره: نقاشی 4-6 ساله ترم 3
نام مربی: سودابه کرد
زمان: یکشنبه ساعت 16:15 الی 17:30
شهریه : 1100000
ظرفیت: 6
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1317
عنوان دوره: سفال 4-6 ساله ترم 2
نام مربی: فاطمه مداحی
زمان: یکشنبه ساعت 16:15 الی 17:30
شهریه : 1100000
ظرفیت: 11
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1468
عنوان دوره: نقاشی 4-6 ساله ترم 1
نام مربی: سودابه کرد
زمان: یکشنبه ساعت 14:45 الی 16
شهریه : 1100000
ظرفیت: 6
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1315
عنوان دوره: بازی خلاق 7-10 ساله ترم 1
نام مربی: مهدی مقیمی
زمان: پنج شنبه هاساعت 13:45
شهریه : 1100000
ظرفیت: 4
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1314
عنوان دوره: سفال 4-6 ساله ترم 3 و 4
نام مربی: فاطمه مداحی
زمان: یکشنبه ساعت 14:45 الی 16
شهریه : 1100000
ظرفیت: 12
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1312
عنوان دوره: بازی خلاق 4-6 ساله ترم 2
نام مربی: مهدی مقیمی
زمان: یکشنبه ساعت 14
شهریه : 1100000
ظرفیت: 11
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1311
عنوان دوره: نقاشی 4-6 ساله ترم 2
نام مربی: فاطمه مداحی
زمان: یکشنبه ساعت 13:15 الی 14:30
شهریه : 1100000
ظرفیت: 7
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1309
عنوان دوره: بازی خلاق 4-6 ساله ترم 1
نام مربی: مهدی مقیمی
زمان: یکشنبه ساعت 12:30
شهریه : 1100000
ظرفیت: 13
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1308
عنوان دوره: نقاشی 4-6 ساله ترم 3 و 4
نام مربی: فاطمه مداحی
زمان: یکشنبه ساعت 11 الی 12:10
شهریه : 1100000
ظرفیت: 10
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1307
عنوان دوره: نقاشی 4-6 ساله ترم 1
نام مربی: میترا فرهانی
زمان: یکشنبه ساعت 11 الی 12:10
شهریه : 1100000
ظرفیت: 2
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1306
عنوان دوره: نقاشی 4-6 ساله ترم 2
نام مربی: منیژه نوربخش
زمان: یکشنبه ساعت 11 الی 12:10
شهریه : 1100000
ظرفیت: -2
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1305
عنوان دوره: بازی خلاق ۴-۶ ساله ترم ۲
نام مربی: مهدی مقیمی
زمان: یکشنبه ساعت ۱۱:۱۵
شهریه : 1100000
ظرفیت: 9
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1304
عنوان دوره: بازی خلاق ۴-۶ ساله ترم ۱
نام مربی: مهدی مقیمی
زمان: یکشنبه ساعت ۱۰
شهریه : 1100000
ظرفیت: -1
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1303
عنوان دوره: سفال ۴-۶ ساله ترم ۱
نام مربی: فاطمه مداحی
زمان: یکشنبه ساعت 9:30 الی 10:45
شهریه : 1100000
ظرفیت: 10
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1302
عنوان دوره: نقاشی ۴-۶ ساله ترم ۲
نام مربی: میترا فرهانی
زمان: یکشنبه ساعت 9:30 الی 10:45
شهریه : 1100000
ظرفیت: 8
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1301
عنوان دوره: نقاشی ۴-۶ ساله ترم ۲
نام مربی: منیژه نوربخش
زمان: یکشنبه ساعت 9:30 الی 10:45
شهریه : 1100000
ظرفیت: 5
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1300
عنوان دوره: نمایش خلاق ۷-۱۲ ساله ترم1 و ۲
نام مربی: حمید ندیمی
زمان: شنبه ساعت 15:30
شهریه : 1100000
ظرفیت: 5
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1299
عنوان دوره: گام به گام تا اندیشه ۵-۷ ساله ترم ۳
نام مربی: رقیه صولتی
زمان: شنبه ساعت 16:15 الی 17:30
شهریه : 1100000
ظرفیت: 11
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1298
عنوان دوره: سفال ۴-۶ ساله ترم ۲
نام مربی: فاطمه مداحی
زمان: شنبه ساعت 16:15 الی 17:30
شهریه : 1100000
ظرفیت: 7
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1296
عنوان دوره: نمایش خلاق ۴-۶ ساله ترم 1
نام مربی: حمید ندیمی
زمان: شنبه ساعت 14:30
شهریه : 1100000
ظرفیت: 0
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1295
عنوان دوره: گام به گام تا اندیشه ۵-۷ ساله ترم ۲
نام مربی: رقیه صولتی
زمان: شنبه ساعت 14:45 الی 16
شهریه : 1100000
ظرفیت: 11
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1294
عنوان دوره: نقاشی ۴-۶ ساله ترم 2
نام مربی: فاطمه مداحی
زمان: شنبه ساعت 14:45 الی 16
شهریه : 1100000
ظرفیت: 9
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1292
عنوان دوره: نمایش خلاق ۴-۶ ساله ترم 2
نام مربی: حمید ندیمی
زمان: شنبه ساعت 13:30
شهریه : 1100000
ظرفیت: 4
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1291
عنوان دوره: گام به گام تا اندیشه ۵-۷ ساله ترم ۲
نام مربی: رقیه صولتی
زمان: شنبه ساعت 13:15 الی 14:30
شهریه : 1100000
ظرفیت: 9
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1290
عنوان دوره: سفال ۴-۶ ساله ترم ۳
نام مربی: فاطمه مداحی
زمان: شنبه ساعت 13:15 الی 14:30
شهریه : 1100000
ظرفیت: 8
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1289
عنوان دوره: نمایش خلاق ۵-۶ ساله ترم ۳ و ۴
نام مربی: المیرا پارسا
زمان: شنبه ساعت ۱۱:۳۰
شهریه : 1100000
ظرفیت: 12
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1288
عنوان دوره: نمایش خلاق ۶-۴ ساله ترم ۲
نام مربی: حمید ندیمی
زمان: شنبه ساعت 12:30
شهریه : 1100000
ظرفیت: 8
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1287
عنوان دوره: سفال ۶-۴ ساله ترم ۱
نام مربی: فاطمه مداحی
زمان: شنبه ساعت 11:00 الی 12:10
شهریه : 1100000
ظرفیت: 6
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1286
عنوان دوره: نمایش خلاق ۶-۴ ساله ترم ۲
نام مربی: المیرا پارسا
زمان: شنبه ساعت 10:15
شهریه : 1100000
ظرفیت: 11
ثبت نام: انتخاب کنید