کد دوره عنوان دوره نام مربی جنسیت
1=بدون محدودیت
2=دختر 3=پسر
زمان شهریه ظرفیت ثبت نام

1200 نقاشی ترم 1 مهتاب قائمی 1 پنجشنبه 13:30 1100000 -1 کلیک کنید

1201 خوشنویسی سیده مریم حسینی 1 پنجشنبه 13:30 1100000 2 کلیک کنید

1202 سفال ترم 4 اعظم طلایی 1 پنجشنبه 13:30 1100000 7 کلیک کنید

1203 سفال ترم 2 خدیجه شیرازی نیا 1 پنجشنبه 13:30 1100000 5 کلیک کنید

1204 تاتر کاغذی ترم 1 نگار میر فخرایی 1 پنجشنبه 13:30 1100000 0 کلیک کنید

1205 بازی خلاق ترم 5 مهدی مقیمی 1 پنجشنبه 13:30 1100000 2 کلیک کنید

1206 نقاشی ترم 15 منیژه نوربخش 1 پنجشنبه 15:15 1100000 5 کلیک کنید

1207 نقاشی ترم 2و3 میترا فرهانی 1 پنجشنبه 15:15 1100000 7 کلیک کنید

1208 نقاشی ترم 12 آرزو بهمنش 2 پنجشنبه 15:15 1100000 6 کلیک کنید

1209 نقاشی ترم 6و7 مهتاب قائمی 3 پنجشنبه 15:15 1100000 -2 کلیک کنید

1210 طراحی ترم 2 بهناز مطلبی زاده 1 پنجشنبه 15:15 1100000 5 کلیک کنید

1211 سفال چرخ تکتم حسن پور 2 پنجشنبه 15:15 1100000 3 کلیک کنید

1212 سفال دست ترم 5 اعظم طلایی 1 پنجشنبه 15:15 1100000 3 کلیک کنید

1220 طراحی ترم 1 بهناز مطلبی زاده 1 پنجشنبه 17 1100000 3 کلیک کنید

1214 بازی خلاق ترم 5 مهدی مقیمی 1 پنجشنبه 15:15 1100000 4 کلیک کنید

1215 کلاژ ترم 2 سیده مریم حسینی 1 پنجشنبه 15:15 1100000 6 کلیک کنید

1216 سفال ترم 5 خدیجه شیرازی نیا 1 پنجشنبه 15:15 1100000 8 کلیک کنید

1217 نقاشی ترم 6 منیژه نوربخش 1 پنجشنبه 17 1100000 -2 کلیک کنید

1218 نقاشی ترم 2 آرزو بهمنش 1 پنجشنبه 17 1100000 4 کلیک کنید

1219 نقاشی ترم 6و7 مهتاب قائمی 2 پنجشنبه 17 1100000 0 کلیک کنید

1221 سفال چرخ خدیجه شیرازی نیا 2 پنجشنبه 17 1100000 3 کلیک کنید

1222 سفال دست ترم 1 اعظم طلایی 1 پنجشنبه 17 1100000 3 کلیک کنید

1223 بازی خلاق ترم 2 مهدی مقیمی 1 پنجشنبه 16:30 1100000 6 کلیک کنید

1224 چرتکه ترم 4 ریحانه جلالی 1 پنجشنبه 17 1650000 7 کلیک کنید

1001 نقاشی ترم 1 سودابه کرد 1 شنبه ها ساعت 9 1100000 -2 کلیک کنید

1231 نمایش خلاق ترم 1 فاطمه خدابنده 1 دوشنبه ها ساعت 17 1100000 0 کلیک کنید

1230 نمایش خلاق ترم 1 فاطمه خدابنده 1 دوشنبه ها ساعت 15:15 1100000 -1 کلیک کنید

1229 نمایش خلاق ترم 1 حمید ندیمی 1 دوشنبه ها ساعت 14 1100000 0 کلیک کنید

1228 نمایش خلاق ترم 1 حمید ندیمی 1 دوشنبه ها ساعت 12:30 1100000 -3 کلیک کنید

1227 نمایش خلاق ترم 1 حمید ندیمی 1 دوشنبه ها ساعت 11 1100000 -3 کلیک کنید

کد دوره: 1200
عنوان دوره: نقاشی ترم 1
نام مربی: مهتاب قائمی
زمان: پنجشنبه 13:30
شهریه : 1100000
ظرفیت: -1
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1201
عنوان دوره: خوشنویسی
نام مربی: سیده مریم حسینی
زمان: پنجشنبه 13:30
شهریه : 1100000
ظرفیت: 2
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1202
عنوان دوره: سفال ترم 4
نام مربی: اعظم طلایی
زمان: پنجشنبه 13:30
شهریه : 1100000
ظرفیت: 7
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1203
عنوان دوره: سفال ترم 2
نام مربی: خدیجه شیرازی نیا
زمان: پنجشنبه 13:30
شهریه : 1100000
ظرفیت: 5
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1204
عنوان دوره: تاتر کاغذی ترم 1
نام مربی: نگار میر فخرایی
زمان: پنجشنبه 13:30
شهریه : 1100000
ظرفیت: 0
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1205
عنوان دوره: بازی خلاق ترم 5
نام مربی: مهدی مقیمی
زمان: پنجشنبه 13:30
شهریه : 1100000
ظرفیت: 2
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1206
عنوان دوره: نقاشی ترم 15
نام مربی: منیژه نوربخش
زمان: پنجشنبه 15:15
شهریه : 1100000
ظرفیت: 5
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1207
عنوان دوره: نقاشی ترم 2و3
نام مربی: میترا فرهانی
زمان: پنجشنبه 15:15
شهریه : 1100000
ظرفیت: 7
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1208
عنوان دوره: نقاشی ترم 12
نام مربی: آرزو بهمنش
زمان: پنجشنبه 15:15
شهریه : 1100000
ظرفیت: 6
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1209
عنوان دوره: نقاشی ترم 6و7
نام مربی: مهتاب قائمی
زمان: پنجشنبه 15:15
شهریه : 1100000
ظرفیت: -2
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1210
عنوان دوره: طراحی ترم 2
نام مربی: بهناز مطلبی زاده
زمان: پنجشنبه 15:15
شهریه : 1100000
ظرفیت: 5
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1211
عنوان دوره: سفال چرخ
نام مربی: تکتم حسن پور
زمان: پنجشنبه 15:15
شهریه : 1100000
ظرفیت: 3
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1212
عنوان دوره: سفال دست ترم 5
نام مربی: اعظم طلایی
زمان: پنجشنبه 15:15
شهریه : 1100000
ظرفیت: 3
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1220
عنوان دوره: طراحی ترم 1
نام مربی: بهناز مطلبی زاده
زمان: پنجشنبه 17
شهریه : 1100000
ظرفیت: 3
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1214
عنوان دوره: بازی خلاق ترم 5
نام مربی: مهدی مقیمی
زمان: پنجشنبه 15:15
شهریه : 1100000
ظرفیت: 4
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1215
عنوان دوره: کلاژ ترم 2
نام مربی: سیده مریم حسینی
زمان: پنجشنبه 15:15
شهریه : 1100000
ظرفیت: 6
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1216
عنوان دوره: سفال ترم 5
نام مربی: خدیجه شیرازی نیا
زمان: پنجشنبه 15:15
شهریه : 1100000
ظرفیت: 8
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1217
عنوان دوره: نقاشی ترم 6
نام مربی: منیژه نوربخش
زمان: پنجشنبه 17
شهریه : 1100000
ظرفیت: -2
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1218
عنوان دوره: نقاشی ترم 2
نام مربی: آرزو بهمنش
زمان: پنجشنبه 17
شهریه : 1100000
ظرفیت: 4
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1219
عنوان دوره: نقاشی ترم 6و7
نام مربی: مهتاب قائمی
زمان: پنجشنبه 17
شهریه : 1100000
ظرفیت: 0
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1221
عنوان دوره: سفال چرخ
نام مربی: خدیجه شیرازی نیا
زمان: پنجشنبه 17
شهریه : 1100000
ظرفیت: 3
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1222
عنوان دوره: سفال دست ترم 1
نام مربی: اعظم طلایی
زمان: پنجشنبه 17
شهریه : 1100000
ظرفیت: 3
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1223
عنوان دوره: بازی خلاق ترم 2
نام مربی: مهدی مقیمی
زمان: پنجشنبه 16:30
شهریه : 1100000
ظرفیت: 6
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1224
عنوان دوره: چرتکه ترم 4
نام مربی: ریحانه جلالی
زمان: پنجشنبه 17
شهریه : 1650000
ظرفیت: 7
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1001
عنوان دوره: نقاشی ترم 1
نام مربی: سودابه کرد
زمان: شنبه ها ساعت 9
شهریه : 1100000
ظرفیت: -2
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1231
عنوان دوره: نمایش خلاق ترم 1
نام مربی: فاطمه خدابنده
زمان: دوشنبه ها ساعت 17
شهریه : 1100000
ظرفیت: 0
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1230
عنوان دوره: نمایش خلاق ترم 1
نام مربی: فاطمه خدابنده
زمان: دوشنبه ها ساعت 15:15
شهریه : 1100000
ظرفیت: -1
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1229
عنوان دوره: نمایش خلاق ترم 1
نام مربی: حمید ندیمی
زمان: دوشنبه ها ساعت 14
شهریه : 1100000
ظرفیت: 0
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1228
عنوان دوره: نمایش خلاق ترم 1
نام مربی: حمید ندیمی
زمان: دوشنبه ها ساعت 12:30
شهریه : 1100000
ظرفیت: -3
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1227
عنوان دوره: نمایش خلاق ترم 1
نام مربی: حمید ندیمی
زمان: دوشنبه ها ساعت 11
شهریه : 1100000
ظرفیت: -3
ثبت نام: انتخاب کنید

برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام، این قسمت کلیک کنید.