کد دوره عنوان دوره نام مربی جنسیت
1=بدون محدودیت
2=دختر 3=پسر
زمان شهریه ظرفیت ثبت نام

1346 نمایش خلاق ۵-۶ ساله ترم 1 امین حسینی 1 چهارشنبه ساعت 14:30 1100000 -5 کلیک کنید

1345 نقاشی ۶-۴ ساله ترم ۲ سپیده صالحی 1 سه شنبه ساعت 11 الی 12:10 1100000 10 کلیک کنید

1344 شعر و قصه ۴-۶ ساله ترم ۱ سمیه طارمی 1 سه شنبه ساعت 10:15 1100000 -1 کلیک کنید

1316 چرتکه 7-9 ساله ترم 2 ریحانه جلالی 1 یکشنبه ساعت 17:30 الی 16:15 1650000 7 کلیک کنید

1313 چرتکه 5-7 ساله ترم ۳ ریحانه جلالی 1 یکشنبه ساعت 14:45 الی 16 1650000 5 کلیک کنید

1310 چرتکه 5-7 ساله ترم 5 ریحانه جلالی 1 یکشنبه ساعت 13:15 الی 14:30 1650000 8 کلیک کنید

1343 نقاشی 4-6 ساله ترم 3 فائزه السادات غنی 1 سه شنبه ساعت 9:30 الی 10:45 1100000 9 کلیک کنید

1342 نمایش خلاق 4-5 ساله ترم 1 امین حسینی 1 چهارشنبه ساعت 13:15 الی 14:30 1100000 -1 کلیک کنید

1341 نقاشی 4-6 ساله ترم 1 سپیده صالحی 1 سه شنبه ساعت 9:30 الی 10:45 1100000 8 کلیک کنید

1340 شعر و قصه 6-5 ساله ترم 1 سمیه طارمی 1 سه شنبه ساعت 9 1100000 9 کلیک کنید

1339 نمایش خلاق 8-12 ساله ترم 2 فاطمه خدابنده 1 دوشنبه ساعت 16:30 1100000 11 کلیک کنید

1338 اریگامی 7-10 ساله ترم 2 مریم لواسانی 1 دوشنبه ساعت 16:15 الی 17:30 1100000 12 کلیک کنید

1336 سفال 4-6 ساله ترم 4 و 5 فائزه السادات غنی 1 دوشنبه ساعت 16:15 الی 17:30 1100000 10 کلیک کنید

1335 گام به گام تا اندیشه 10-12 ساله ترم 3 پروانه کیانیان 1 دوشنبه ساعت 16:15 الی 17:30 1100000 10 کلیک کنید

1334 شعر وقصه 4-6 ساله ترم 1 نفیسه صادق پور 1 دوشنبه ساعت 17 1100000 -1 کلیک کنید

1333 کلاژ 4-6 ساله ترم 1 ندا محققی 1 دوشنبه ساعت 16:15 الی 17:30 1100000 9 کلیک کنید

1332 نمایش خلاق 4-6 ساله ترم 2 فاطمه خدابنده 1 دوشنبه ساعت 15:15 1100000 6 کلیک کنید

1331 عروسک سازی 5-7 ساله ترم 3 مریم لواسانی 1 دوشنبه ساعت 14:45 الی 16 1100000 8 کلیک کنید

1330 نقاشی 4-6 ساله ترم 4 و 5 فائزه السادات غنی 1 دوشنبه ساعت 14:45 الی 16 1100000 9 کلیک کنید

1329 شعر وقصه 4-6 ساله ترم 2 نفیسه صادق پور 1 دوشنبه ساعت 16 1100000 9 کلیک کنید

1328 نقاشی 4-6 ساله ترم 1 ندا محققی 1 دوشنبه ساعت 14:45 الی 16 1100000 6 کلیک کنید

1327 نمایش خلاق 4-6 ساله ترم 1 فاطمه خدابنده 1 دوشنبه ساعت 14 1100000 0 کلیک کنید

1326 اریگامی 5-7 ساله ترم 1 مریم لواسانی 1 دوشنبه ساعت 13:15 الی 14:30 1100000 2 کلیک کنید

1325 سفال 4-6 ساله ترم 1 فائزه السادات غنی 1 دوشنبه ساعت 13:15 الی 14:30 1100000 7 کلیک کنید

1324 شعر و قصه 6-5 ساله ترم 5 سمیه طارمی 1 دوشنبه ساعت 11 1100000 2 کلیک کنید

1470 شعر و قصه 6-5 ساله ترم 4 سمیه طارمی 1 دوشنبه ساعت 12 1100000 8 کلیک کنید

1323 نقاشی 4-6 ساله ترم 2 ندا محققی 1 دوشنبه ساعت 13:15 الی 14:30 1100000 9 کلیک کنید

1322 نمایش خلاق 4-6 ساله ترم 2 فاطمه خدابنده 1 دوشنبه ساعت 12:30 1100000 9 کلیک کنید

1321 سفال 4-6 ساله ترم 2 فائزه السادات غنی 1 دوشنبه ساعت 11 الی 12:10 1100000 -1 کلیک کنید

1320 شعر و قصه 4-5 ساله ترم 2 سمیه طارمی 1 دوشنبه ساعت 10 1100000 2 کلیک کنید

کد دوره: 1346
عنوان دوره: نمایش خلاق ۵-۶ ساله ترم 1
نام مربی: امین حسینی
زمان: چهارشنبه ساعت 14:30
شهریه : 1100000
ظرفیت: -5
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1345
عنوان دوره: نقاشی ۶-۴ ساله ترم ۲
نام مربی: سپیده صالحی
زمان: سه شنبه ساعت 11 الی 12:10
شهریه : 1100000
ظرفیت: 10
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1344
عنوان دوره: شعر و قصه ۴-۶ ساله ترم ۱
نام مربی: سمیه طارمی
زمان: سه شنبه ساعت 10:15
شهریه : 1100000
ظرفیت: -1
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1316
عنوان دوره: چرتکه 7-9 ساله ترم 2
نام مربی: ریحانه جلالی
زمان: یکشنبه ساعت 17:30 الی 16:15
شهریه : 1650000
ظرفیت: 7
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1313
عنوان دوره: چرتکه 5-7 ساله ترم ۳
نام مربی: ریحانه جلالی
زمان: یکشنبه ساعت 14:45 الی 16
شهریه : 1650000
ظرفیت: 5
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1310
عنوان دوره: چرتکه 5-7 ساله ترم 5
نام مربی: ریحانه جلالی
زمان: یکشنبه ساعت 13:15 الی 14:30
شهریه : 1650000
ظرفیت: 8
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1343
عنوان دوره: نقاشی 4-6 ساله ترم 3
نام مربی: فائزه السادات غنی
زمان: سه شنبه ساعت 9:30 الی 10:45
شهریه : 1100000
ظرفیت: 9
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1342
عنوان دوره: نمایش خلاق 4-5 ساله ترم 1
نام مربی: امین حسینی
زمان: چهارشنبه ساعت 13:15 الی 14:30
شهریه : 1100000
ظرفیت: -1
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1341
عنوان دوره: نقاشی 4-6 ساله ترم 1
نام مربی: سپیده صالحی
زمان: سه شنبه ساعت 9:30 الی 10:45
شهریه : 1100000
ظرفیت: 8
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1340
عنوان دوره: شعر و قصه 6-5 ساله ترم 1
نام مربی: سمیه طارمی
زمان: سه شنبه ساعت 9
شهریه : 1100000
ظرفیت: 9
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1339
عنوان دوره: نمایش خلاق 8-12 ساله ترم 2
نام مربی: فاطمه خدابنده
زمان: دوشنبه ساعت 16:30
شهریه : 1100000
ظرفیت: 11
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1338
عنوان دوره: اریگامی 7-10 ساله ترم 2
نام مربی: مریم لواسانی
زمان: دوشنبه ساعت 16:15 الی 17:30
شهریه : 1100000
ظرفیت: 12
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1336
عنوان دوره: سفال 4-6 ساله ترم 4 و 5
نام مربی: فائزه السادات غنی
زمان: دوشنبه ساعت 16:15 الی 17:30
شهریه : 1100000
ظرفیت: 10
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1335
عنوان دوره: گام به گام تا اندیشه 10-12 ساله ترم 3
نام مربی: پروانه کیانیان
زمان: دوشنبه ساعت 16:15 الی 17:30
شهریه : 1100000
ظرفیت: 10
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1334
عنوان دوره: شعر وقصه 4-6 ساله ترم 1
نام مربی: نفیسه صادق پور
زمان: دوشنبه ساعت 17
شهریه : 1100000
ظرفیت: -1
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1333
عنوان دوره: کلاژ 4-6 ساله ترم 1
نام مربی: ندا محققی
زمان: دوشنبه ساعت 16:15 الی 17:30
شهریه : 1100000
ظرفیت: 9
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1332
عنوان دوره: نمایش خلاق 4-6 ساله ترم 2
نام مربی: فاطمه خدابنده
زمان: دوشنبه ساعت 15:15
شهریه : 1100000
ظرفیت: 6
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1331
عنوان دوره: عروسک سازی 5-7 ساله ترم 3
نام مربی: مریم لواسانی
زمان: دوشنبه ساعت 14:45 الی 16
شهریه : 1100000
ظرفیت: 8
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1330
عنوان دوره: نقاشی 4-6 ساله ترم 4 و 5
نام مربی: فائزه السادات غنی
زمان: دوشنبه ساعت 14:45 الی 16
شهریه : 1100000
ظرفیت: 9
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1329
عنوان دوره: شعر وقصه 4-6 ساله ترم 2
نام مربی: نفیسه صادق پور
زمان: دوشنبه ساعت 16
شهریه : 1100000
ظرفیت: 9
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1328
عنوان دوره: نقاشی 4-6 ساله ترم 1
نام مربی: ندا محققی
زمان: دوشنبه ساعت 14:45 الی 16
شهریه : 1100000
ظرفیت: 6
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1327
عنوان دوره: نمایش خلاق 4-6 ساله ترم 1
نام مربی: فاطمه خدابنده
زمان: دوشنبه ساعت 14
شهریه : 1100000
ظرفیت: 0
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1326
عنوان دوره: اریگامی 5-7 ساله ترم 1
نام مربی: مریم لواسانی
زمان: دوشنبه ساعت 13:15 الی 14:30
شهریه : 1100000
ظرفیت: 2
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1325
عنوان دوره: سفال 4-6 ساله ترم 1
نام مربی: فائزه السادات غنی
زمان: دوشنبه ساعت 13:15 الی 14:30
شهریه : 1100000
ظرفیت: 7
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1324
عنوان دوره: شعر و قصه 6-5 ساله ترم 5
نام مربی: سمیه طارمی
زمان: دوشنبه ساعت 11
شهریه : 1100000
ظرفیت: 2
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1470
عنوان دوره: شعر و قصه 6-5 ساله ترم 4
نام مربی: سمیه طارمی
زمان: دوشنبه ساعت 12
شهریه : 1100000
ظرفیت: 8
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1323
عنوان دوره: نقاشی 4-6 ساله ترم 2
نام مربی: ندا محققی
زمان: دوشنبه ساعت 13:15 الی 14:30
شهریه : 1100000
ظرفیت: 9
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1322
عنوان دوره: نمایش خلاق 4-6 ساله ترم 2
نام مربی: فاطمه خدابنده
زمان: دوشنبه ساعت 12:30
شهریه : 1100000
ظرفیت: 9
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1321
عنوان دوره: سفال 4-6 ساله ترم 2
نام مربی: فائزه السادات غنی
زمان: دوشنبه ساعت 11 الی 12:10
شهریه : 1100000
ظرفیت: -1
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1320
عنوان دوره: شعر و قصه 4-5 ساله ترم 2
نام مربی: سمیه طارمی
زمان: دوشنبه ساعت 10
شهریه : 1100000
ظرفیت: 2
ثبت نام: انتخاب کنید