کد دوره عنوان دوره نام مربی جنسیت
1=بدون محدودیت
2=دختر 3=پسر
زمان شهریه ظرفیت ثبت نام

1167 نقاشی ترم 1 زهرا برات پور 1 چهارشنبه 15:15 1100000 0 کلیک کنید

1169 طراحی - طلیفی 2 چهارشنبه ها ساعت 17 1100000 7 کلیک کنید

1170 نقاشی ترم 3 زهرا برات پور 1 چهارشنبه 17 1100000 5 کلیک کنید

1171 ساخت عروسک مریم لواسانی 1 چهارشنبه 17 1100000 -2 کلیک کنید

1172 کلاژ ترم 1 رقیه صولتی 1 چهارشنبه 17 1100000 4 کلیک کنید

1173 چرتکه ترم 5 ریحانه جلالی 1 چهارشنبه 17 1650000 5 کلیک کنید

1174 نقاشی ترم 13 منیژه نوربخش 1 پنجشنبه 9 1100000 -2 کلیک کنید

1175 کلاژ ترم 1و2 سیده مریم حسینی 1 پنجشنبه 9 1100000 6 کلیک کنید

1176 نقاشی ترم 1 بهناز مطلبی زاده 1 پنجشنبه 9 1100000 0 کلیک کنید

1178 نمایش خلاق ترم 3 نگار میر فخرایی 1 پنجشنبه 9 1100000 5 کلیک کنید

1180 نقاشی ترم 20 منیژه نوربخش 1 پنجشنبه 11 1100000 -4 کلیک کنید

1181 طراحی ترم 4 بهناز مطلبی زاده 2 پنجشنبه 11 1100000 8 کلیک کنید

1182 سفال دست ترم 1 تکتم حسن پور 1 پنجشنبه 11 1100000 -2 کلیک کنید

1183 خوشنویسی سیده مریم حسینی 1 پنجشنبه 11 1100000 -2 کلیک کنید

1184 نقاشی ترم 4 میترا فرهانی 1 پنجشنبه 11 1100000 5 کلیک کنید

1185 سفال ترم 3 فاطمه صفری 1 پنجشنبه 11 1100000 9 کلیک کنید

1187 نمایش خلاق ترم 2 نگار میر فخرایی 1 پنجشنبه 11 1100000 5 کلیک کنید

1186 سفال ترم 1 خدیجه شیرازی نیا 1 پنجشنبه 11 1100000 0 کلیک کنید

1188 بازی خلاق ترم 3 مهدی مقیمی 1 پنجشنبه 11 1100000 -1 کلیک کنید

1189 شطرنج آمادگی 2 داود نعمتی 1 پنجشنبه ها ساعت 10:15 1650000 6 کلیک کنید

1190 شطرنج مقدماتی 3 داود نعمتی 1 پنجشنبه ها ساعت 11 1650000 6 کلیک کنید

1191 شطرنج آمادگی 1 داود نعمتی 1 پنجشنبه ها ساعت 12:30 1650000 2 کلیک کنید

1192 بازی خلاق ترم 3 مهدی مقیمی 1 پنجشنبه 12:30 1100000 1 کلیک کنید

1193 نمایش خلاق ترم 1 نگار میر فخرایی 1 پنجشنبه 12:30 1100000 -3 کلیک کنید

1194 نقاشی ترم 6 منیژه نوربخش 1 پنجشنبه 13:30 1100000 -4 کلیک کنید

1195 نقاشی ترم 3 میترا فرهانی 1 پنجشنبه 13:30 1100000 6 کلیک کنید

1196 نقاشی ترم 8 آرزو بهمنش 1 پنجشنبه 13:30 1100000 7 کلیک کنید

1197 نقاشی ترم 2 بهناز مطلبی زاده 1 پنجشنبه 13:30 1100000 6 کلیک کنید

1198 سفال چرخ تکتم حسن پور 3 پنجشنبه 13:30 1100000 4 کلیک کنید

1199 شطرنج نو آموز داود نعمتی 1 پنجشنبه ها ساعت 14:30 1650000 0 کلیک کنید

کد دوره: 1167
عنوان دوره: نقاشی ترم 1
نام مربی: زهرا برات پور
زمان: چهارشنبه 15:15
شهریه : 1100000
ظرفیت: 0
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1169
عنوان دوره: طراحی
نام مربی: - طلیفی
زمان: چهارشنبه ها ساعت 17
شهریه : 1100000
ظرفیت: 7
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1170
عنوان دوره: نقاشی ترم 3
نام مربی: زهرا برات پور
زمان: چهارشنبه 17
شهریه : 1100000
ظرفیت: 5
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1171
عنوان دوره: ساخت عروسک
نام مربی: مریم لواسانی
زمان: چهارشنبه 17
شهریه : 1100000
ظرفیت: -2
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1172
عنوان دوره: کلاژ ترم 1
نام مربی: رقیه صولتی
زمان: چهارشنبه 17
شهریه : 1100000
ظرفیت: 4
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1173
عنوان دوره: چرتکه ترم 5
نام مربی: ریحانه جلالی
زمان: چهارشنبه 17
شهریه : 1650000
ظرفیت: 5
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1174
عنوان دوره: نقاشی ترم 13
نام مربی: منیژه نوربخش
زمان: پنجشنبه 9
شهریه : 1100000
ظرفیت: -2
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1175
عنوان دوره: کلاژ ترم 1و2
نام مربی: سیده مریم حسینی
زمان: پنجشنبه 9
شهریه : 1100000
ظرفیت: 6
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1176
عنوان دوره: نقاشی ترم 1
نام مربی: بهناز مطلبی زاده
زمان: پنجشنبه 9
شهریه : 1100000
ظرفیت: 0
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1178
عنوان دوره: نمایش خلاق ترم 3
نام مربی: نگار میر فخرایی
زمان: پنجشنبه 9
شهریه : 1100000
ظرفیت: 5
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1180
عنوان دوره: نقاشی ترم 20
نام مربی: منیژه نوربخش
زمان: پنجشنبه 11
شهریه : 1100000
ظرفیت: -4
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1181
عنوان دوره: طراحی ترم 4
نام مربی: بهناز مطلبی زاده
زمان: پنجشنبه 11
شهریه : 1100000
ظرفیت: 8
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1182
عنوان دوره: سفال دست ترم 1
نام مربی: تکتم حسن پور
زمان: پنجشنبه 11
شهریه : 1100000
ظرفیت: -2
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1183
عنوان دوره: خوشنویسی
نام مربی: سیده مریم حسینی
زمان: پنجشنبه 11
شهریه : 1100000
ظرفیت: -2
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1184
عنوان دوره: نقاشی ترم 4
نام مربی: میترا فرهانی
زمان: پنجشنبه 11
شهریه : 1100000
ظرفیت: 5
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1185
عنوان دوره: سفال ترم 3
نام مربی: فاطمه صفری
زمان: پنجشنبه 11
شهریه : 1100000
ظرفیت: 9
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1187
عنوان دوره: نمایش خلاق ترم 2
نام مربی: نگار میر فخرایی
زمان: پنجشنبه 11
شهریه : 1100000
ظرفیت: 5
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1186
عنوان دوره: سفال ترم 1
نام مربی: خدیجه شیرازی نیا
زمان: پنجشنبه 11
شهریه : 1100000
ظرفیت: 0
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1188
عنوان دوره: بازی خلاق ترم 3
نام مربی: مهدی مقیمی
زمان: پنجشنبه 11
شهریه : 1100000
ظرفیت: -1
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1189
عنوان دوره: شطرنج آمادگی 2
نام مربی: داود نعمتی
زمان: پنجشنبه ها ساعت 10:15
شهریه : 1650000
ظرفیت: 6
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1190
عنوان دوره: شطرنج مقدماتی 3
نام مربی: داود نعمتی
زمان: پنجشنبه ها ساعت 11
شهریه : 1650000
ظرفیت: 6
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1191
عنوان دوره: شطرنج آمادگی 1
نام مربی: داود نعمتی
زمان: پنجشنبه ها ساعت 12:30
شهریه : 1650000
ظرفیت: 2
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1192
عنوان دوره: بازی خلاق ترم 3
نام مربی: مهدی مقیمی
زمان: پنجشنبه 12:30
شهریه : 1100000
ظرفیت: 1
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1193
عنوان دوره: نمایش خلاق ترم 1
نام مربی: نگار میر فخرایی
زمان: پنجشنبه 12:30
شهریه : 1100000
ظرفیت: -3
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1194
عنوان دوره: نقاشی ترم 6
نام مربی: منیژه نوربخش
زمان: پنجشنبه 13:30
شهریه : 1100000
ظرفیت: -4
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1195
عنوان دوره: نقاشی ترم 3
نام مربی: میترا فرهانی
زمان: پنجشنبه 13:30
شهریه : 1100000
ظرفیت: 6
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1196
عنوان دوره: نقاشی ترم 8
نام مربی: آرزو بهمنش
زمان: پنجشنبه 13:30
شهریه : 1100000
ظرفیت: 7
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1197
عنوان دوره: نقاشی ترم 2
نام مربی: بهناز مطلبی زاده
زمان: پنجشنبه 13:30
شهریه : 1100000
ظرفیت: 6
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1198
عنوان دوره: سفال چرخ
نام مربی: تکتم حسن پور
زمان: پنجشنبه 13:30
شهریه : 1100000
ظرفیت: 4
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1199
عنوان دوره: شطرنج نو آموز
نام مربی: داود نعمتی
زمان: پنجشنبه ها ساعت 14:30
شهریه : 1650000
ظرفیت: 0
ثبت نام: انتخاب کنید

برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام، این قسمت کلیک کنید.