کد دوره عنوان دوره نام مربی جنسیت
1=بدون محدودیت
2=دختر 3=پسر
زمان شهریه ظرفیت ثبت نام

1275 شطرنج نوآموز محمدنقی ابراهیم زاده 1 سه شنبه 14:00 1650000 9 کلیک کنید

1274 شطرنج نواموز 12-8 ساله محمدنقی ابراهیم زاده 1 ساعت 13 1650000 12 کلیک کنید

1272 آتشنشان هوشمند مقدماتی آقای لطفی 3 پنجشنبه 16-14 5020000 15 کلیک کنید

1271 ربات فوتبالیست پیشرفته و نور یاب آقای لطفی 3 پنجشنبه 13-11 3280000 15 کلیک کنید

1270 ربات نور یاب 8-11 ساله(مقدماتی) آقای لطفی 1 پنجشنبه 11-9 2800000 14 کلیک کنید

1269 مجسمه سازی ترم 1 و 2 عبدالعظیم آذرخیل 1 پنجشنبه 11-9 3000000 13 کلیک کنید

1268 شعر پیشرفته عبدالجبار کاکایی 2 چهارشنبه 18-16 3000000 15 کلیک کنید

1266 بازیگری مقدماتی سامی صالحی ثابت 3 چهارشنبه 11-13 3000000 7 کلیک کنید

1265 بازیگری مقدماتی سامی صالحی ثابت 2 چهارشنبه 11-9 3000000 7 کلیک کنید

1264 شعر پیشرفته (پیش نیاز شعر مقدماتی) عبدالجبار کاکایی 2 سه شنبه 18-16 3000000 15 کلیک کنید

1263 قصه گویی الهام دارابی 1 سه شنبه 18-16 3000000 13 کلیک کنید

1262 شعر طنز رضا احسانی پور 3 سه شنبه 16-14 3000000 15 کلیک کنید

1261 مسیریاب و نوریاب هوشمند پیشرفته . محبی 3 سه شنبه 16-14 5020000 11 کلیک کنید

1260 ربات فوتبالیست پیشرفته و نوریاب . محبی 3 سه شنبه 13-11 3280000 12 کلیک کنید

1259 سرود،سلفیژ،صداسازی عبدالهی 3 سه شنبه 13-11 3000000 14 کلیک کنید

1258 ربات فوتبالیست پیشرفته و نوریاب . محبی 2 سه شنبه 11-9 3280000 12 کلیک کنید

1257 نمایشنامه نویسی مقدماتی بهرام جلالی پور 3 سه شنبه 11-9 3000000 15 کلیک کنید

1256 شاهنامه خوانی مقدماتی مریم عباسی 2 دوشنبه 18-16 3000000 14 کلیک کنید

1255 داستان پیشرفته فرزانه رحمانی 3 دوشنبه 18-16 3000000 15 کلیک کنید

1254 تصویر سازی مقدماتی رضا مجاوری 2 دوشنبه 13-11 3000000 13 کلیک کنید

1253 عکاسی مقدماتی علیرضا کریمی صارمی 3 دوشنبه 13-11 3000000 15 کلیک کنید

1252 تصویر سازی مقدماتی . مجاوری 3 دوشنبه 9-11 3000000 15 کلیک کنید

1251 عکاسی پیشرفته علیرضا کریمی صارمی 2 دوشنبه 9-11 3000000 9 کلیک کنید

1267 قصه گویی (ویژه والدین) پاییزه طاهری 1 یکشنبه 10/30 الی 8/30 3000000 12 کلیک کنید

1250 داستان مقدماتی شراره هاشم دباغیان 1 یکشنبه 16-18 3000000 6 کلیک کنید

1249 تئاتر و بازیگری (ترم 5) داوود کیانیان 1 یکشنبه 18-16 3000000 11 کلیک کنید

1248 عروسک سازی و خلق آرزوها 1 بهناز مهدی خواه 1 یکشنبه 18-16 3000000 12 کلیک کنید

1247 شعر طنز رضا احسانی پور 2 یکشنبه 16-14 3000000 12 کلیک کنید

1246 عروسک سازی و خلق آرزوها 1 بهناز مهدی خواه 3 یکشنبه 16-14 3000000 12 کلیک کنید

1245 سرود،سلفژ و صداسازی . عبدالهی 2 یکشنبه 13-11 3000000 11 کلیک کنید

کد دوره: 1275
عنوان دوره: شطرنج نوآموز
نام مربی: محمدنقی ابراهیم زاده
زمان: سه شنبه 14:00
شهریه : 1650000
ظرفیت: 9
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1274
عنوان دوره: شطرنج نواموز 12-8 ساله
نام مربی: محمدنقی ابراهیم زاده
زمان: ساعت 13
شهریه : 1650000
ظرفیت: 12
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1272
عنوان دوره: آتشنشان هوشمند مقدماتی
نام مربی: آقای لطفی
زمان: پنجشنبه 16-14
شهریه : 5020000
ظرفیت: 15
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1271
عنوان دوره: ربات فوتبالیست پیشرفته و نور یاب
نام مربی: آقای لطفی
زمان: پنجشنبه 13-11
شهریه : 3280000
ظرفیت: 15
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1270
عنوان دوره: ربات نور یاب 8-11 ساله(مقدماتی)
نام مربی: آقای لطفی
زمان: پنجشنبه 11-9
شهریه : 2800000
ظرفیت: 14
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1269
عنوان دوره: مجسمه سازی ترم 1 و 2
نام مربی: عبدالعظیم آذرخیل
زمان: پنجشنبه 11-9
شهریه : 3000000
ظرفیت: 13
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1268
عنوان دوره: شعر پیشرفته
نام مربی: عبدالجبار کاکایی
زمان: چهارشنبه 18-16
شهریه : 3000000
ظرفیت: 15
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1266
عنوان دوره: بازیگری مقدماتی
نام مربی: سامی صالحی ثابت
زمان: چهارشنبه 11-13
شهریه : 3000000
ظرفیت: 7
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1265
عنوان دوره: بازیگری مقدماتی
نام مربی: سامی صالحی ثابت
زمان: چهارشنبه 11-9
شهریه : 3000000
ظرفیت: 7
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1264
عنوان دوره: شعر پیشرفته (پیش نیاز شعر مقدماتی)
نام مربی: عبدالجبار کاکایی
زمان: سه شنبه 18-16
شهریه : 3000000
ظرفیت: 15
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1263
عنوان دوره: قصه گویی
نام مربی: الهام دارابی
زمان: سه شنبه 18-16
شهریه : 3000000
ظرفیت: 13
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1262
عنوان دوره: شعر طنز
نام مربی: رضا احسانی پور
زمان: سه شنبه 16-14
شهریه : 3000000
ظرفیت: 15
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1261
عنوان دوره: مسیریاب و نوریاب هوشمند پیشرفته
نام مربی: . محبی
زمان: سه شنبه 16-14
شهریه : 5020000
ظرفیت: 11
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1260
عنوان دوره: ربات فوتبالیست پیشرفته و نوریاب
نام مربی: . محبی
زمان: سه شنبه 13-11
شهریه : 3280000
ظرفیت: 12
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1259
عنوان دوره: سرود،سلفیژ،صداسازی
نام مربی: عبدالهی
زمان: سه شنبه 13-11
شهریه : 3000000
ظرفیت: 14
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1258
عنوان دوره: ربات فوتبالیست پیشرفته و نوریاب
نام مربی: . محبی
زمان: سه شنبه 11-9
شهریه : 3280000
ظرفیت: 12
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1257
عنوان دوره: نمایشنامه نویسی مقدماتی
نام مربی: بهرام جلالی پور
زمان: سه شنبه 11-9
شهریه : 3000000
ظرفیت: 15
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1256
عنوان دوره: شاهنامه خوانی مقدماتی
نام مربی: مریم عباسی
زمان: دوشنبه 18-16
شهریه : 3000000
ظرفیت: 14
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1255
عنوان دوره: داستان پیشرفته
نام مربی: فرزانه رحمانی
زمان: دوشنبه 18-16
شهریه : 3000000
ظرفیت: 15
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1254
عنوان دوره: تصویر سازی مقدماتی
نام مربی: رضا مجاوری
زمان: دوشنبه 13-11
شهریه : 3000000
ظرفیت: 13
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1253
عنوان دوره: عکاسی مقدماتی
نام مربی: علیرضا کریمی صارمی
زمان: دوشنبه 13-11
شهریه : 3000000
ظرفیت: 15
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1252
عنوان دوره: تصویر سازی مقدماتی
نام مربی: . مجاوری
زمان: دوشنبه 9-11
شهریه : 3000000
ظرفیت: 15
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1251
عنوان دوره: عکاسی پیشرفته
نام مربی: علیرضا کریمی صارمی
زمان: دوشنبه 9-11
شهریه : 3000000
ظرفیت: 9
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1267
عنوان دوره: قصه گویی (ویژه والدین)
نام مربی: پاییزه طاهری
زمان: یکشنبه 10/30 الی 8/30
شهریه : 3000000
ظرفیت: 12
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1250
عنوان دوره: داستان مقدماتی
نام مربی: شراره هاشم دباغیان
زمان: یکشنبه 16-18
شهریه : 3000000
ظرفیت: 6
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1249
عنوان دوره: تئاتر و بازیگری (ترم 5)
نام مربی: داوود کیانیان
زمان: یکشنبه 18-16
شهریه : 3000000
ظرفیت: 11
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1248
عنوان دوره: عروسک سازی و خلق آرزوها 1
نام مربی: بهناز مهدی خواه
زمان: یکشنبه 18-16
شهریه : 3000000
ظرفیت: 12
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1247
عنوان دوره: شعر طنز
نام مربی: رضا احسانی پور
زمان: یکشنبه 16-14
شهریه : 3000000
ظرفیت: 12
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1246
عنوان دوره: عروسک سازی و خلق آرزوها 1
نام مربی: بهناز مهدی خواه
زمان: یکشنبه 16-14
شهریه : 3000000
ظرفیت: 12
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1245
عنوان دوره: سرود،سلفژ و صداسازی
نام مربی: . عبدالهی
زمان: یکشنبه 13-11
شهریه : 3000000
ظرفیت: 11
ثبت نام: انتخاب کنید

برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام، این قسمت کلیک کنید.