کد دوره عنوان دوره نام مربی جنسیت
1=بدون محدودیت
2=دختر 3=پسر
زمان شهریه ظرفیت ثبت نام

1464 بازی،ورزش،خلاقیت 6- 8 سال سهیل اکبری 1 یکشنبه و سه شنبه 16:15 الی 17:30 2000000 0 کلیک کنید

1465 بازی ورزش خلاقیت 4-6 ساله ترم 1 سهیل اکبری 1 یکشنبه و سه شنبه ساعت 15 2000000 0 کلیک کنید

1141 ماسک سازی ترم 1 - طلیفی 1 چهارشنبه ها ساعت 9 1100000 3 کلیک کنید

1474 روبیک مقدماتی مهدی روشنده 1 یکشنبه ها ساعت 16:30 تا 17:30 1650000 10 کلیک کنید

1473 بازی فکری مهدی روشنده 1 یکشنبه ساعت 15 تا 16:15 2000000 10 کلیک کنید

1472 بازی فکری مهدی روشنده 1 یکشنبه ساعت 13:30 تا 14:30 2000000 10 کلیک کنید

1348 شعر و قصه ۴-۶ ساله ترم 2 سمیه طارمی 1 سه شنبه ساعت 11:15 1100000 -1 کلیک کنید

1467 قطاعی 12 الی 16 ساله ترم ۱ یدالله احمر رضایی 1 11 الی 12:10 1100000 10 کلیک کنید

1466 قطایی 8-12 ساله ترم 1 یدالله احمر رضایی 1 9:30 الی 10:45 1100000 11 کلیک کنید

1363 نقاشی ۴-۶ ساله ترم ۱ ندا محققی 1 شنبه ساعت 13:15 الی 14:30 1100000 3 کلیک کنید

0000 تست سیستم 3 - 0 کلیک کنید

1388 شطرنج 8-12 ساله آمادگی 1 ٖ ظفری 1 چهارشنبه ساعت 16:15 الی 17:30 1650000 10 کلیک کنید

1382 شطرنج 5-7 ساله آمادگی 1 ٖ ظفری 1 چهارشنبه ساعت 14:45 الی 16 1650000 5 کلیک کنید

1375 شطرنج 5-7 ساله نوآموز ٖ ظفری 1 چهارشنبه ساعت 13:15 الی 14:30 1650000 9 کلیک کنید

1337 روبیک پیشرفته مهدی روشنده 1 دوشنبه ساعت 16:15 الی 17:30 1650000 7 کلیک کنید

1460 نقاشی 4-6 ساله ترم 2 لیلا غفاری 1 پنجشنبه ساعت 17 1100000 9 کلیک کنید

1462 تئاتر و بازیگری 8-16 ترم 1 سامی صالحی ثابت 1 پنجشنبه ساعت 17 3000000 5 کلیک کنید

1456 چرتکه 5-7 ساله ترم 1 سیده سارا امیر حسینی 1 پنجشنبه ساعت 16:30 1650000 0 کلیک کنید

1455 چرتکه 5-7 ساله ترم 5 ریحانه جلالی 1 پنجشنبه ساعت 17 1650000 7 کلیک کنید

1454 بازی خلاق 7-10 ساله ترم 2 و 3 مهدی مقیمی 1 پنجشنبه ساعت 17:15 1100000 8 کلیک کنید

1453 نقاشی 4-6 ساله ترم 3 آرزو بهمنش 1 پنجشنبه ساعت 17 1100000 5 کلیک کنید

1452 سفال 4-6 ساله ترم 2 اعظم طلایی 1 پنجشنبه ساعت 17 1100000 9 کلیک کنید

1451 نقاشی 8-12 ساله ترم 6 و 7 میترا فرهانی 1 پنجشنبه ساعت 17 1100000 0 کلیک کنید

1450 سفال چرخ 12-16 ساله تکتم حسن پور 2 پنجشنبه ساعت 17 1100000 9 کلیک کنید

1449 سفال 4-6 ساله ترم 1 فاطمه صفری 1 پنجشنبه ساعت 17 1100000 1 کلیک کنید

1448 طراحی 12-16 ساله ترم 2 بهناز مطلبی زاده 1 پنجشنبه ساعت 17 1100000 6 کلیک کنید

1447 خوشنویسی 8-12 ساله سیده مریم حسینی 1 پنجشنبه ساعت 17 1100000 9 کلیک کنید

1446 نقاشی 5-7 ساله ترم 7 منیژه نوربخش 1 پنج شنبه ساعت 17 1100000 1 کلیک کنید

1445 شطرنج نو آموز 5-7 ساله محمدنقی ابراهیم زاده 1 پنج شنبه ساعت 15 1650000 3 کلیک کنید

1444 تئاتر و بازیگری10-18 ساله ترم 2 سامی صالحی ثابت 1 پنج شنبه ساعت 14 3000000 2 کلیک کنید

کد دوره: 1464
عنوان دوره: بازی،ورزش،خلاقیت 6- 8 سال
نام مربی: سهیل اکبری
زمان: یکشنبه و سه شنبه 16:15 الی 17:30
شهریه : 2000000
ظرفیت: 0
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1465
عنوان دوره: بازی ورزش خلاقیت 4-6 ساله ترم 1
نام مربی: سهیل اکبری
زمان: یکشنبه و سه شنبه ساعت 15
شهریه : 2000000
ظرفیت: 0
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1141
عنوان دوره: ماسک سازی ترم 1
نام مربی: - طلیفی
زمان: چهارشنبه ها ساعت 9
شهریه : 1100000
ظرفیت: 3
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1474
عنوان دوره: روبیک مقدماتی
نام مربی: مهدی روشنده
زمان: یکشنبه ها ساعت 16:30 تا 17:30
شهریه : 1650000
ظرفیت: 10
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1473
عنوان دوره: بازی فکری
نام مربی: مهدی روشنده
زمان: یکشنبه ساعت 15 تا 16:15
شهریه : 2000000
ظرفیت: 10
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1472
عنوان دوره: بازی فکری
نام مربی: مهدی روشنده
زمان: یکشنبه ساعت 13:30 تا 14:30
شهریه : 2000000
ظرفیت: 10
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1348
عنوان دوره: شعر و قصه ۴-۶ ساله ترم 2
نام مربی: سمیه طارمی
زمان: سه شنبه ساعت 11:15
شهریه : 1100000
ظرفیت: -1
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1467
عنوان دوره: قطاعی 12 الی 16 ساله ترم ۱
نام مربی: یدالله احمر رضایی
زمان: 11 الی 12:10
شهریه : 1100000
ظرفیت: 10
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1466
عنوان دوره: قطایی 8-12 ساله ترم 1
نام مربی: یدالله احمر رضایی
زمان: 9:30 الی 10:45
شهریه : 1100000
ظرفیت: 11
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1363
عنوان دوره: نقاشی ۴-۶ ساله ترم ۱
نام مربی: ندا محققی
زمان: شنبه ساعت 13:15 الی 14:30
شهریه : 1100000
ظرفیت: 3
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 0000
عنوان دوره: تست سیستم
نام مربی:
زمان: -
شهریه :
ظرفیت: 0
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1388
عنوان دوره: شطرنج 8-12 ساله آمادگی 1
نام مربی: ٖ ظفری
زمان: چهارشنبه ساعت 16:15 الی 17:30
شهریه : 1650000
ظرفیت: 10
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1382
عنوان دوره: شطرنج 5-7 ساله آمادگی 1
نام مربی: ٖ ظفری
زمان: چهارشنبه ساعت 14:45 الی 16
شهریه : 1650000
ظرفیت: 5
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1375
عنوان دوره: شطرنج 5-7 ساله نوآموز
نام مربی: ٖ ظفری
زمان: چهارشنبه ساعت 13:15 الی 14:30
شهریه : 1650000
ظرفیت: 9
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1337
عنوان دوره: روبیک پیشرفته
نام مربی: مهدی روشنده
زمان: دوشنبه ساعت 16:15 الی 17:30
شهریه : 1650000
ظرفیت: 7
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1460
عنوان دوره: نقاشی 4-6 ساله ترم 2
نام مربی: لیلا غفاری
زمان: پنجشنبه ساعت 17
شهریه : 1100000
ظرفیت: 9
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1462
عنوان دوره: تئاتر و بازیگری 8-16 ترم 1
نام مربی: سامی صالحی ثابت
زمان: پنجشنبه ساعت 17
شهریه : 3000000
ظرفیت: 5
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1456
عنوان دوره: چرتکه 5-7 ساله ترم 1
نام مربی: سیده سارا امیر حسینی
زمان: پنجشنبه ساعت 16:30
شهریه : 1650000
ظرفیت: 0
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1455
عنوان دوره: چرتکه 5-7 ساله ترم 5
نام مربی: ریحانه جلالی
زمان: پنجشنبه ساعت 17
شهریه : 1650000
ظرفیت: 7
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1454
عنوان دوره: بازی خلاق 7-10 ساله ترم 2 و 3
نام مربی: مهدی مقیمی
زمان: پنجشنبه ساعت 17:15
شهریه : 1100000
ظرفیت: 8
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1453
عنوان دوره: نقاشی 4-6 ساله ترم 3
نام مربی: آرزو بهمنش
زمان: پنجشنبه ساعت 17
شهریه : 1100000
ظرفیت: 5
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1452
عنوان دوره: سفال 4-6 ساله ترم 2
نام مربی: اعظم طلایی
زمان: پنجشنبه ساعت 17
شهریه : 1100000
ظرفیت: 9
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1451
عنوان دوره: نقاشی 8-12 ساله ترم 6 و 7
نام مربی: میترا فرهانی
زمان: پنجشنبه ساعت 17
شهریه : 1100000
ظرفیت: 0
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1450
عنوان دوره: سفال چرخ 12-16 ساله
نام مربی: تکتم حسن پور
زمان: پنجشنبه ساعت 17
شهریه : 1100000
ظرفیت: 9
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1449
عنوان دوره: سفال 4-6 ساله ترم 1
نام مربی: فاطمه صفری
زمان: پنجشنبه ساعت 17
شهریه : 1100000
ظرفیت: 1
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1448
عنوان دوره: طراحی 12-16 ساله ترم 2
نام مربی: بهناز مطلبی زاده
زمان: پنجشنبه ساعت 17
شهریه : 1100000
ظرفیت: 6
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1447
عنوان دوره: خوشنویسی 8-12 ساله
نام مربی: سیده مریم حسینی
زمان: پنجشنبه ساعت 17
شهریه : 1100000
ظرفیت: 9
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1446
عنوان دوره: نقاشی 5-7 ساله ترم 7
نام مربی: منیژه نوربخش
زمان: پنج شنبه ساعت 17
شهریه : 1100000
ظرفیت: 1
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1445
عنوان دوره: شطرنج نو آموز 5-7 ساله
نام مربی: محمدنقی ابراهیم زاده
زمان: پنج شنبه ساعت 15
شهریه : 1650000
ظرفیت: 3
ثبت نام: انتخاب کنید

کد دوره: 1444
عنوان دوره: تئاتر و بازیگری10-18 ساله ترم 2
نام مربی: سامی صالحی ثابت
زمان: پنج شنبه ساعت 14
شهریه : 3000000
ظرفیت: 2
ثبت نام: انتخاب کنید