اعلام زمان ثبت نام برنامه های ترم زمستان مرکز آفرینش ها

036685F9 22BB 4D16 9310 EDEF1C83F3A3

زمانثبتنامدورهزمستانهکلاسهاوکارگاههایمرکزآفرینشهایفرهنگیهنریکانوناعلامشد

 به گزارش روابط عمومی مرکز آفرینش‌ها «قاسممرادی» مدیرمرکزآفرینشهادربارهزمانومهلتثبتنامگفتاعضاوخانوادههامیتوانندازشنبه 30 آذرتا 6 دیماهبامراجعهبهسایتاینمرکزبرایثبتنامدرکارگاههایتخصصیترمزمستاناقدامکنند

اوافزود: 29 آذربرنامهکلاسهاوکارگاههاازطریقسایتوشبکههایاجتماعیمرکزآفرینشهامنتشرخواهدشدوپیشازآناعضاوخانوادههافرصتدارنداز 26 تا 29 آذرجهتاصلاحپروفایلخوددرسایتمرکزاقدامکنند

گفتنیاستزمانشروعکلاسها 6 دیماهوپایانآننیز 15 اسفنداعلامشدهاست.

برایاطلاعاتتکمیلیباشمارهتلفن۸۸۹۷۱۳۶۵تماسبگیرید.

پربیننده ترین ها   نگارخانه شهید طاها اقدامی
  m1
کارگاه های هنری   گالری
  • حیوانات دانشمند ردیابی شدند
  • داستان عیار جوان د پسر نان و نمک
  • روایت محمدرضا شمس از ضحاک
  m2
در حال اجرا پیش رو
  • Now
Now