اعلام دوره های آموزشی جدید

بدینوسیله دوره های آموزشی جدید زیر ارائه گردید. متقاضیان هم اکنون می توانند با مراجعه به پنل کاربری خود، نسبت به ثبت نام در این دوره ها اقدام کنند.

کد دوره: 1226
عنوان دوره: نقاشی ترم 1
نام مربی: نوربخش
زمان: یکشنبه ها ساعت 13:30
شرایط سنی: 4 تا 6 سال
جنسیت: بدون محدودیت
شهریه: 1,100,000 ریال
ظرفیت: 12 نفر

کد دوره: 1227
عنوان دوره: نمایش خلاق ترم 1
نام مربی: آقای ندیمی
زمان: دوشنبه ها ساعت 11
شرایط سنی: 4 تا 6 سال
جنسیت: بدون محدودیت
شهریه: 1,100,000 ریال
ظرفیت: 12 نفر

کد دوره: 1228
عنوان دوره: نمایش خلاق ترم 1
نام مربی: آقای ندیمی
زمان: دوشنبه ها ساعت 12:30
شرایط سنی: 4 تا 6 سال
جنسیت: بدون محدودیت
شهریه: 1,100,000 ریال
ظرفیت: 12 نفر

کد دوره: 1229
عنوان دوره: نمایش خلاق ترم 1
نام مربی: آقای ندیمی
زمان: دوشنبه ها ساعت 14
شرایط سنی: 7 تا 9 سال
جنسیت: بدون محدودیت
شهریه: 1,100,000 ریال
ظرفیت: 12 نفر

کد دوره: 1230
عنوان دوره: نمایش خلاق ترم 1
نام مربی: خدابنده لو
زمان: دوشنبه ها ساعت 15:15
شرایط سنی: 4 تا 6 سال
جنسیت: بدون محدودیت
شهریه: 1,100,000 ریال
ظرفیت: 12 نفر

کد دوره: 1131
عنوان دوره: نمایش خلاق ترم 1
نام مربی: فاطمه خدابنده
زمان: دوشنبه ها ساعت 17
شرایط سنی: 6 تا 7 سال
جنسیت: بدون محدودیت
شهریه: 1,100,000 ریال
ظرفیت: 12 نفر

کد دوره: 1151
عنوان دوره: شطرنج نو آموز
نام مربی: داود نعمتی
زمان: چهارشنبه ها ساعت 11
شرایط سنی: 12 تا 16 سال
جنسیت: دختر
شهریه: 1,650,000 ریال
ظرفیت: 12 نفر

کد دوره: 1225
عنوان دوره: شطرنج آمادگی 1
نام مربی: داود نعمتی
زمان: چهارشنبه ها ساعت 14
شرایط سنی: 5 تا 7 سال
جنسیت: بدون محدودیت
شهریه: 1,650,000 ریال
ظرفیت: 12 نفر